SFS 2020:1180 Förordning om vissa utsläpp av växthusgaser

SFS2020-1180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om vissa utsläpp av växthusgaser

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Förordningens innehåll och ordförklaringar
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen
(2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. Förordningen kompletterar
EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/410 (utsläppshandelsdirektivet).

Förordningen är meddelad med stöd av
� 7 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 1�7 §§,
� 11 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 4 kap. 3 §,
� 12 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 8 och

10 §§ och 4 kap. 6 §,

� 13 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 14 § och

4 kap. 1, 2, 7 och 8 §§,

� 15 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 5 kap. 3 § och

11 kap. 1 §,

� 17 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 8 kap. 2�5 §§

och 9 kap. 2�6 §§,

� 21 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 7 kap. 2 och

3 §§,

� 22 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 7 kap. 4 och

10 §§,

� 25 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 3 kap. 13 §,

4 kap. 4, 5, 9 och 10 §§ och 5 kap. 5�7 §§,

� 26 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 7 kap. 8 §,
� 41 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 10 kap. 1�9 §§,
� 42 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 10 kap. 10 och

11 §§,

� 43 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser i fråga om 10 kap. 14�

16 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 11 kap. 2 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410.

SFS

2020:1180

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2 § Bestämmelserna i denna förordning avser

� förordningens innehåll och ordförklaringar (1 kap.),
� myndigheter (2 kap.),
� utsläpp från anläggningar (3 kap.),
� utsläpp från flygverksamhet (4 kap.),
� tilldelning av utsläppsrätter (5 kap.),
� elektronisk hantering av handlingar (6 kap.),
� unionsregistret (7 kap.),
� utfärdande och återlämnande av utsläppsrätter (8 kap.),
� överlämnande av utsläppsrätter (9 kap.),
� sanktioner (10 kap.), och
� bemyndiganden (11 kap.).

Ordförklaringar
3 §
Vid tillämpningen av denna förordning har ord och uttryck den be-
tydelse som anges i 4�10 §§. I övrigt har ord och uttryck i förordningen
samma betydelse som i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

4 § I denna förordning avses med

tilldelningsförordningen: kommissionens delegerade förordning (EU)

2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande
övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter
enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG,

verifieringsförordningen: kommissionens genomförandeförordning (EU)

2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackre-
ditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG,

övervaknings- och rapporteringsförordningen: kommissionens genom-

förandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervak-
ning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens
förordning (EU) nr 601/2012,

registerförordningen: kommissionens delegerade förordning (EU)

2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion, och

verksamhetsändringsförordningen: kommissionens genomförandeförord-

ning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter
för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytter-
ligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläpps-
rätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå.

5 § Med tilldelningsperiod avses i denna förordning någon av perioderna
2021�2025 eller 2026�2030.

6 § Med EES-flygningar avses i denna förordning sådan flygverksamhet
som anges i 4 § 1 lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

7 § Med avfallsenergianläggning avses i denna förordning en stationär
eller mobil anläggning vars huvudsakliga ändamål är att alstra energi eller
tillverka material och där avfall

1. utnyttjas som normalt bränsle eller tillskottsbränsle, eller
2. värmebehandlas i syfte att bortskaffa det.

2020:1180

background image

3

SFS

I ordet avfallsenergianläggning ingår även det område som hör till anlägg-

ningen med samtliga förbränningslinjer, utrymmen och system och all ut-
rustning som hör samman med avfallets behandling.

8 § Med befintlig anläggning avses i denna förordning en sådan anlägg-
ning som anges i artikel 2.1 i tilldelningsförordningen.

9 § Med ny deltagare under en tilldelningsperiod avses i denna förordning
en anläggning där det bedrivs någon sådan verksamhet som beskrivs i
bilagan och som omfattas av ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser som
har getts för första gången den

� 1 juli 2019�31 december 2025 för tilldelningsperioden 2021�2025,

eller

� 1 juli 2024�31 december 2030 för tilldelningsperioden 2026�2030.

10 § Med förbränning avses i denna förordning varje oxidation av ett
bränsle, oavsett hur den värme, el eller mekaniska energi som produceras
genom denna process används, och all annan verksamhet som är direkt för-
knippad med processen, även rening av rökgaser.

2 kap. Myndigheter
1 §
Naturvårdsverket är

1. tillståndsmyndighet enligt 8 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av

växthusgaser,

2. tillsynsmyndighet enligt 27 § samma lag, och
3. behörig myndighet enligt utsläppshandelsdirektivet för övervakning

och rapportering av växthusgasutsläpp, verifiering av uppgifter och tilldel-
ning av utsläppsrätter.

Innan Naturvårdsverket beslutar i frågor om flygverksamhet ska myndig-

heten ge Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig.

2 § Naturvårdsverket ska utreda och pröva frågor om tilldelning av ut-
släppsrätter enligt denna förordning och EU-förordningar som antagits med
stöd av utsläppshandelsdirektivet.

3 § Naturvårdsverket ska

1. rapportera och verifiera enligt artikel 7 i kommissionens delegerade

förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som
antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning,
rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global mark-
nadsbaserad åtgärd,

2. rapportera enligt artikel 21 i utsläppshandelsdirektivet,
3. informera Europeiska kommissionen enligt artikel 18.4 i tilldelnings-

förordningen.

4 § Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt 19 § lagen
(2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

5 § Riksgäldskontoret är auktionsförrättare enligt kommissionens förord-
ning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, admini-
stration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthus-
gaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om

2020:1180

background image

4

SFS

ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemen-
skapen.

3 kap. Utsläpp från anläggningar
Tillståndsplikt
1 §
Det är förbjudet att utan tillstånd släppa ut växthusgaser från anlägg-
ningar där det bedrivs någon sådan verksamhet som anges i bilagan.

2 § Bestämmelserna i denna förordning omfattar inte utsläpp från

1. en anläggning eller del av anläggning som används endast för forskning

eller utveckling eller endast för att prova nya produkter eller nya processer,

2. en anläggning där det uteslutande används biomassa vid förbränning,

eller

3. en anläggning där man förutom vid start och stängning uteslutande

använder biomassa vid förbränning.

Trots det som anges i första stycket 2 och 3 omfattas utsläpp av växthus-

gaser från en anläggning som använder biomassa, om anläggningen är
kopplad till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd tillförd effekt över
20 megawatt.

Vad ett tillstånd får omfatta
3 §
Ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser får omfatta en eller flera an-
läggningar som samma verksamhetsutövare har på samma plats. Ett tillstånd
får även omfatta en eller flera anläggningar som innehas av flera verksam-
hetsutövare på samma plats, om det finns särskilda skäl.

Om flera verksamhetsutövare har ett gemensamt tillstånd, svarar de

solidariskt för att skyldigheterna enligt tillståndet fullgörs.

4 § Om flera verksamhetsutövare bedriver tillståndspliktig verksamhet på
en anläggning får ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del av anlägg-
ningen.

Ansökan om tillstånd
5 §
En verksamhetsutövare som vill ansöka om tillstånd till att släppa ut
växthusgaser ska göra detta hos Naturvårdsverket.

Ansökan ska innehålla
1. uppgifter om
a) vilken anläggning som den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs på,

och

b) vilka andra verksamheter som bedrivs på anläggningen och den teknik

som används,

c) vilka råvaror och insatsvaror som kommer att användas och sannolikt

kommer att ge upphov till utsläpp av växthusgaser, och

d) anläggningens utsläppskällor av växthusgaser,
2. anläggningsnummer enligt den miljörapport som lämnas enligt 26 kap.

20 § miljöbalken,

3. en övervakningsplan,
4. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som avses i 1�3,
5. en beskrivning av de tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande

äldre lagstiftning som verksamhetsutövaren har, och

6. uppgift om vem som svarar för kontakten med myndigheterna.

2020:1180

background image

5

SFS

Förutsättningar för tillstånd
6 §
Tillstånd ska ges, om

1. den anläggning som verksamheten bedrivs på omfattas av de tillstånd

som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning, och

2. verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera verksam-

hetens utsläpp av växthusgaser på ett tillförlitligt sätt.

Naturvårdsverket får besluta att ett tillstånd får tas i anspråk även om till-

ståndsbeslutet inte har fått laga kraft, om det finns skäl till det.

Obligatoriska tillståndsvillkor
7 §
Ett tillstånd för att släppa ut växthusgaser ska förenas med villkor om
att

1. verksamhetsutövaren ska övervaka och rapportera utsläppen i enlighet

med en övervakningsplan, och

2. utsläppsrätter ska överlämnas i enlighet med 9 kap.

�ndring av en anläggning
8 §
Verksamhetsutövaren för en anläggning som omfattas av ett tillstånd
för att släppa ut växthusgaser ska snarast möjligt till Naturvårdsverket an-
mäla om det planeras en ändring av anläggningen, om ändringen i mer än
ringa omfattning kan påverka utsläppen av de växthusgaser som tillståndet
avser.

9 § Naturvårdsverket ska pröva om en sådan ändring som avses i 8 § gör
det nödvändigt att ge verksamheten ändrade eller nya villkor om övervak-
ning och rapportering. Om sådana villkor behövs ska myndigheten ge ett
nytt tillstånd.

�vertagen drift av en anläggning
10 §
Om en ny verksamhetsutövare tar över hela eller delar av driften av
en anläggning, ska den verksamhetsutövaren snarast möjligt anmäla detta
till Naturvårdsverket.

11 § Naturvårdsverket ska ge ett nytt tillstånd om en ny verksamhets-
utövare anmäls.

Information till Statens energimyndighet
12 §
Naturvårdsverket ska informera Statens energimyndighet om beslut
som gäller

1. ett nytt tillstånd,
2. ett återkallat tillstånd, eller
3. ett tillstånd till ny verksamhetsutövare.

�vervakning och rapportering
13 §
Verksamhetsutövaren ska övervaka och rapportera utsläppen i enlig-
het med övervaknings- och rapporteringsförordningen.

Krav på utsläppsrätter
14 §
Verksamhetsutövaren ska se till att utsläpp av växthusgaser som sker
i enlighet med ett tillstånd täcks av utsläppsrätter senast vid den redovis-
ningspunkt som avses i 9 kap. 5 §.

2020:1180

background image

6

SFS

4 kap. Utsläpp från flygverksamhet
Verksamhetsutövare som omfattas
1 §
Bestämmelserna i denna förordning om flygverksamhet ska tillämpas
endast på verksamhetsutövare som

1. har en operativ licens för verksamheten, beviljad av Transportstyrelsen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den
24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av luft-
trafik i gemenskapen eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

2. ska fullgöra sina skyldigheter i Sverige enligt den förteckning som

Europeiska kommissionen har antagit enligt artikel 18a.3 i utsläppshandels-
direktivet.

Krav på utsläppsrätter
2 §
Verksamhetsutövaren ska se till att utsläpp av koldioxid från EES-
flygningar täcks av utsläppsrätter senast vid den redovisningspunkt som
avses i 9 kap. 5 §.

�vervakning och rapportering
3 §
Flygverksamhet som släpper ut koldioxid ska omfattas av en övervak-
ningsplan.

4 § Verksamhetsutövaren ska övervaka och rapportera utsläppen från flyg-
verksamheten i enlighet med övervaknings- och rapporteringsförordningen.

5 § Om det finns skäl för det, får Naturvårdsverket besluta att ett beslut
om godkännande enligt övervaknings- och rapporteringsförordningen av en
övervakningsplan ska gälla även om beslutet inte har fått laga kraft.

�ndring av en EES-flygning
6 §
Verksamhetsutövaren ska snarast möjligt till Naturvårdsverket anmäla
om det planeras en sammanslagning eller uppdelning av en EES-flygning
eller om verksamheten ska upphöra.

Undantag för vissa EES-flygningar
7 §
I fråga om utsläpp av koldioxid från EES-flygningar ska denna förord-
ning inte tillämpas på

1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport

av någon som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöver-
huvud, regeringschef eller statsråd, om detta styrks genom uppgifter i färd-
planen,

2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg,
3. flygningar för tull- eller polisändamål,
4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för

brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar med
tillstånd av relevant behörig myndighet,

5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt

bilaga 2 till Chicagokonventionen av den 7 december 1944 angående inter-
nationell civil luftfart (S� 1946:2),

6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och certi-

fiera flygbesättning, om detta styrks genom uppgifter i färdplanen och flyg-

2020:1180

background image

7

SFS

ningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positionering eller
överföringsflygning,

7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid

samma flygplats,

8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller

i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller
markbaserad utrustning,

9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa under-

stiger 5 700 kilogram,

10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlig-

het med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av
den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av
lufttrafik i gemenskapen, på en flyglinje

a) som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i för-

draget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

b) där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år,
11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt

kommersiella lufttransporter och

a) som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243 flyg-

ningar per period, eller

b) vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per

år, eller

12. flygningar som under åren 2021�2030 genomförs av en verksamhets-

utövare som inte ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och vars utsläpp
av koldioxid för flygningarna understiger 1 000 ton per år.

Första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande utförs vid offi-

ciella uppdrag för transport av någon som är regerande monark, hans eller
hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd i en stat
som är medlem i EES.

8 § I fråga om utsläpp från EES-flygningar under åren 2021�2023 ska 2�
5 §§ inte tillämpas på

1. flygningar till eller från flygplatser utanför länder som ingår i EES, och
2. flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena i enlig-

het med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och
en flygplats i en annan region inom EES.

Verifiering av vissa växthusgasutsläpp
9 §
För verksamhetsutövare som genomför EES-flygningar vars totala ut-
släpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år, ska utsläppen anses som
verifierade enligt övervaknings- och rapporteringsförordningen, om ut-
släppen har fastställts med hjälp av det verktyg för små utsläppskällor som

1. har godkänts enligt kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av

den 9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av
Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att
beräkna bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små ut-
släpp, i den ursprungliga lydelsen, och

2. Eurocontrol har försett med data från sitt stödinstrument för utsläpps-

handelssystemet.

10 § I fråga om andra flygningar än sådana som avses i 8 § vars totala ut-
släpp av koldioxid understiger 3 000 ton per år, ska utsläppen anses som

2020:1180

background image

8

SFS

verifierade enligt övervaknings- och rapporteringsförordningen, om de har
fastställts enligt 9 §.

5 kap. Tilldelning av utsläppsrätter
Tilldelning till anläggningar
1 §
Bestämmelser om gratis tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar
finns i tilldelningsförordningen.

2 § En verksamhetsutövare som vill ansöka om tilldelning av utsläpps-
rätter för en anläggning ska göra detta hos Naturvårdsverket.

3 § En anläggning får endast tilldelas utsläppsrätter gratis om verksam-
hetsutövaren har lämnat sådana uppgifter om anläggningen som anges i
artikel 14.2 i tilldelningsförordningen.

4 § Naturvårdsverket ska på begäran av Europeiska kommissionen göra
uppgifterna i en ansökan om tilldelning tillgängliga för kommissionen.

5 § Verksamhetsutövaren ska lämna en sådan underrättelse om föränd-
ringar av verksamheten som avses i artikel 23.1 i tilldelningsförordningen
till Naturvårdsverket.

Underrättelsen ska lämnas
1. senast den 15 januari kalenderåret efter att verksamheten upphörde i

fråga om förändringar som innebär att verksamheten vid en anläggning har
upphört i den mening som avses i artikel 26.1 tilldelningsförordningen, och

2. i samband med inlämnande av rapporten om verksamhetsnivåer enligt

artikel 3.3 i verksamhetsändringsförordningen i fråga om andra föränd-
ringar.

6 § Verksamhetsutövaren ska lämna en övervakningsmetodplan upprättad
enligt artikel 8 i tilldelningsförordningen till Naturvårdsverket för god-
kännande innan utsläppsrätterna får tilldelas, om en sådan plan inte redan
har godkänts.

En övervakningsmetodplan ska lämnas senast
1. den 28 februari 2024 och vart femte år därefter i fråga om befintliga

anläggningar, och

2. tre månader innan en ansökan om tilldelning lämnas till Naturvårds-

verket i fråga om nya deltagare.

7 § En verksamhetsutövare får, i stället för den tidpunkt som anges i artikel
9.3 i tilldelningsförordningen, anmäla ändringar av övervakningsmetod-
planer senast den 31 december varje år till Naturvårdsverket, om ändring-
arna inte är betydande i den mening som avses i artikel 9.5 i samma förord-
ning.

Förteckning över anläggningar
8 §
Naturvårdsverket ska

1. vart femte år lämna en sådan förteckning som avses i artikel 14.1 i till-

delningsförordningen över anläggningar som omfattas av denna förordning
till Europeiska kommissionen, och

2. underrätta Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 14.7 i till-

delningsförordningen, när den slutliga mängden utsläppsrätter som tilldelas
gratis har fastställts.

2020:1180

background image

9

SFS

6 kap. Elektronisk hantering av handlingar
Teknisk lösning som tillhandahålls av Europeiska kommissionen
1 §
Europeiska kommissionen tillhandahåller en teknisk lösning för
elektronisk hantering av handlingar som gäller utsläpp av växthusgaser.

Ansökan om tillstånd
2 §
En ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 5 § ska lämnas till Naturvårds-
verket elektroniskt genom den tekniska lösning som avses i 1 §.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet be-

sluta att en ansökan om tillstånd får lämnas till verket på annat sätt.

Handlingar som gäller övervakning, rapportering och verifiering av

utsläpp
3 §
Handlingar som gäller övervakning, rapportering och verifiering av
utsläpp ska lämnas elektroniskt till Naturvårdsverket genom den tekniska
lösning som avses i 1 §.

Handlingarna är
1. utsläppsrapporter,
2. övervakningsplaner,
3. underrättelser om förslag till ändringar av övervakningsplaner enligt

artikel 15 i övervaknings- och rapporteringsförordningen,

4. rapporter om förbättringar av övervakningsmetoden enligt artikel 69 i

övervaknings- och rapporteringsförordningen, och

5. verifieringsrapporter för utsläppsrapporter enligt artikel 27.1 i veri-

fieringsförordningen.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet be-

sluta att handlingar får lämnas på annat sätt än som avses i första stycket.

Utfärdande av verifieringsrapporter
4 §
Kontrollörer ska vid utfärdande av verifieringsrapporter för utsläpps-
rapporter till verksamhetsutövare enligt artikel 27.1 i verifieringsförord-
ningen använda den tekniska lösning som avses i 1 §.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet be-

sluta att verifieringsrapporter får utfärdas på annat sätt än som avses i första
stycket.

Utlämnande av uppgifter
5 §
Sekretess hindrar inte att uppgifter i handlingar som avses i 2�4 §§
lämnas ut till Europeiska kommissionen genom den tekniska lösning som
avses i 1 §.

Handlingar som gäller tilldelning av utsläppsrätter
6 §
Handlingar som gäller tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas till
Naturvårdsverket elektroniskt genom en teknisk lösning som myndigheten
anvisar.

Handlingarna är
1. ansökningar om tilldelning enligt artiklarna 4 och 5 i tilldelnings-

förordningen,

2. rapporter om verksamhetsnivåer enligt artikel 3 i verksamhetsändrings-

förordningen och tillhörande verifieringsrapporter enligt artikel 27.1 i
verifieringsförordningen,

2020:1180

background image

10

SFS

3. övervakningsmetodplaner enligt artikel 8.4 i tilldelningsförordningen,
4. underrättelser om förändringar av övervakningsmetodplaner artikel 9.3

i tilldelningsförordningen,

5. underrättelser om förändringar som rör driften av en anläggning som

påverkar anläggningens tilldelning enligt artikel 23.1 i tilldelningsförord-
ningen, och

6. ansökningar om att avstå tilldelning enligt artikel 24.1 i tilldelnings-

förordningen.

Naturvårdsverket får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet be-

sluta att handlingar får lämnas på annat sätt än som avses i första stycket.

7 kap. Unionsregistret
Kontoföring och registrering i unionsregistret
1 §
I registerförordningen finns bestämmelser om kontoföring.

2 § En ansökan om registrering eller om att öppna ett konto i unions-
registret ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

Minst ett ombud ska vara folkbokförd eller ha säte i Sverige, om ansökan

avser att öppna ett handelskonto.

En ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt.

3 § Om en ansökan inte uppfyller kraven på undertecknande ska Statens
energimyndighet förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följs inte före-
läggandet ska ansökan inte tas upp till prövning. Ansökan om att öppna ett
handelskonto ska inte heller tas upp till prövning om inget ombud är folk-
bokförd eller har säte i Sverige.

4 § Statens energimyndighet ska stänga av tillträdesrätten för behöriga
ombud till ett specifikt konto i unionsregistret om myndigheten har under-
rättats om beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har
försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt har utmätts, belagts med kvarstad
eller betalningssäkrats.

5 § Statens energimyndighet ska administrera följande konton i unions-
registret:

1. Sveriges nationella depåkonton,
2. depåkonton för verksamhetsutövare,
3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
4. handelskonton, och
5. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.
Statens energimyndighet ska lämna det stöd som behövs när de kon-

trollörer som avses i verifieringsförordningen, och som har registrerats
enligt artikel 18 i registerförordningen, utför uppgifter i unionsregistret.

6 § Statens energimyndighet ska på begäran lämna ut en uppgift i unions-
registret till Naturvårdsverket.

7 § Statens energimyndighet ska senast den 31 januari varje år informera
innehavaren av ett depåkonto eller handelskonto om innehållet på kontot per
den 31 december det närmast föregående kalenderåret.

Informationen ska hållas tillgänglig elektroniskt där myndigheten håller

annan information tillgänglig för kontohavaren.

2020:1180

background image

11

SFS

8 § För sin verksamhet med kontoföring får Statens energimyndighet för
handelskonton ta ut ansökningsavgift med 3 600 kronor och årsavgift med
2 000 kronor.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott av den som ansöker om kontot.

Förskottsbetalning är en förutsättning för att ansökan ska prövas. �&rsav-
giften ska betalas i förskott för varje kalenderår av den som är kontohavare.

Om ett konto stängs återbetalas inte ansökningsavgiften eller årsavgiften.

9 § Beslut av Statens energimyndighet om betalning av avgifter får verk-
ställas enligt utsökningsbalken.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Dröjsmålsavgift ska betalas enligt lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift.

Rättelse av uppgifter i unionsregistret
10 §
En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas av Statens energi-
myndighet, om uppgiften är uppenbart oriktig till följd av

1. skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, eller
2. tekniskt fel.
Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften rättas, om

det inte är uppenbart obehövligt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i

artikel 58 i registerförordningen.

11 § För rättelse av personuppgifter finns bestämmelser i artikel 16 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

12 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 23 § lagen (2020:1173)
om vissa utsläpp av växthusgaser av Statens energimyndighet.

Borttagning av utsläppsrätter
13 §
Statens energimyndighet ska föra över utsläppsrätter som har för-
verkats enligt bestämmelser i brottsbalken från ett depåkonto för verksam-
hetsutövare till relevant konto för borttagning.

14 § Bestämmelser om förfarandet för att på kontoinnehavarens begäran
ta bort utsläppsrätter från dennes konto i unionsregistret finns i artikel 57 i
registerförordningen.

Behandling av personuppgifter
15 §
Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarig för den behand-
ling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

16 § �ndamålet med behandlingen av de personuppgifter som konto-
föringsmyndigheten administrerar i unionsregistret är att tillhandahålla upp-
gifter för

1. verksamhet som staten, en region eller en kommun ansvarar för enligt

lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter som registreras i unionsregistret,

2020:1180

background image

12

SFS

b) som förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter för att kunna

fullgöras, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter, och
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om utsläppsrätter utgör underlag för prövningar eller
beslut.

8 kap. Utfärdande och återlämnande av utsläppsrätter
Giltighet
1 §
Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 ska vara
giltiga för obestämd tid.

Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2021 ska
1. innehålla uppgifter som visar under vilken tioårsperiod från och med

den 1 januari 2021 de utfärdades, och

2. vara giltiga för obestämd tid för utsläpp som sker från och med år 2021.

Utfärdande
2 §
Statens energimyndighet ska utfärda utsläppsrätter som tilldelats för
en befintlig anläggning eller för EES-flygningar varje år senast den 28 februari
det år som tilldelningen avser.

3 § Statens energimyndighet ska utfärda utsläppsrätter för en ny deltagare
senast den 28 februari varje år med start kalenderåret efter det år som Natur-
vårdsverket har beslutat om tilldelning i enlighet med tilldelningsförord-
ningen.

4 § Utsläppsrätter får inte utfärdas för

1. en anläggning, om verksamheten har upphört enligt artikel 26 i tilldel-

ningsförordningen, eller

2. EES-flygningar, om verksamheten har upphört.

�&terlämnande av utsläppsrätter
5 §
En verksamhetsutövare ska återlämna utsläppsrätter, om verksamhets-
utövaren har tilldelats för många utsläppsrätter och den felaktiga tilldel-
ningen beror på att

1. verksamhetsutövaren inte i tid har underrättat tillsynsmyndigheten

enligt artikel 23.1 tilldelningsförordningen om sådana förändringar i driften
av en anläggning som påverkar anläggningens tilldelning,

2. verksamheten har förändrats på ett sätt som i enlighet med verksam-

hetsändringsförordningen leder till att mängden utsläppsrätter som tilldelas
gratis ska vara lägre,

3. det har lämnats felaktiga uppgifter i en ansökan om tilldelning,
4. det har lämnats felaktiga uppgifter i en rapport om verksamhetsnivå

enligt artikel 3 i verksamhetsändringsförordningen,

5. verksamheten vid en anläggning har upphört, eller
6. en flygverksamhet har upphört.

9 kap. �verlämnande av utsläppsrätter
1 §
Bestämmelser om förfarandet för hur utsläppsrätter ska överlämnas
finns i artikel 56 i registerförordningen.

2020:1180

background image

13

SFS

Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter
2 §
Om Naturvårdsverket har fastställt utsläpp enligt artikel 70 i övervak-
nings- och rapporteringsförordningen ska det som Naturvårdsverket bestämt
anses vara de sammanlagda utsläppen som avses i 16 § lagen (2020:1173) om
vissa utsläpp av växthusgaser.

3 § Utsläppsrätter får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares
skyldighet enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, om
de har utfärdats av en nationell administratör i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i ett sådant annat tredjeland med vilket
EU slutit avtal om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter enligt artikel 25
i utsläppshandelsdirektivet.

4 § Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter gäller inte om en kontrollör
enligt verifieringsförordningen har verifierat att utsläppen är avskilda och
transporterade till en anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid
som kräver tillstånd enligt förordningen (2014:21) om geologisk lagring av
koldioxid.

När utsläppsrätter ska överlämnas
5 §
Utsläppsrätterna ska överlämnas senast den 30 april även om den
dagen infaller på en söndag och avse utsläppen under det närmast före-
gående kalenderåret.

6 § En utsläppsrätt får inte användas för att fullgöra skyldigheten enligt
16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, om den har utmätts,
belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

10 kap. Sanktioner
Förseningsavgift
1 §
En verksamhetsutövare som inte har lämnat in en verifierad utsläpps-
rapport i tid, ska betala en förseningsavgift på 50 000 kronor.

2 § En verksamhetsutövare vars verksamhet har upphört och som inte
senast den 15 januari kalenderåret efter att verksamheten upphörde har
lämnat information om detta enligt artikel 23 i tilldelningsförordningen och
därigenom bryter mot 5 kap. 5 § andra stycket 1, ska om den uteblivna infor-
mationen har betydelse för tilldelningen av utsläppsrätter betala en för-
seningsavgift på 50 000 kronor.

3 § En verksamhetsutövare som inte senast den 31 mars har lämnat en
verifierad rapport om verksamhetsnivåer enligt artikel 3.3 i verksamhets-
ändringsförordningen, ska betala en förseningsavgift på 50 000 kronor.

4 § En förseningsavgift enligt detta kapitel ska inte tas ut om det är uppen-
bart oskäligt.

Sanktionsavgift
5 §
En verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många ut-
släppsrätter enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
ska betala en sanktionsavgift i förhållande till de utsläpp som utsläppsrätter
inte har överlämnats för.

2020:1180

background image

14

SFS

Avgiften ska uppgå till ett belopp som den 1 maj det år då utsläppsrätterna

skulle ha överlämnats motsvarar 100 euro per ton koldioxidekvivalenter.
Om det av en omräkning med hänsyn till förändringar i det allmänna pris-
läget jämfört med prisläget år 2013 följer att det omräknade beloppet över-
stiger 100 euro, ska avgiften uppgå till det högre beloppet.

Förändringen ska beräknas enligt det europeiska konsumentprisindex som

Europeiska kommissionen årligen tillkännager.

6 § En verksamhetsutövare som har betalat avgift enligt 5 § är inte befriad
från sin skyldighet att överlämna utsläppsrätter.

Betalning av avgift
7 §
Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgifter och sank-
tionsavgifter.

8 § Avgifter enligt detta kapitel ska betalas inom trettio dagar efter det att
beslutet har fått laga kraft.

9 § Avgifter enligt detta kapitel tillfaller staten.

Verksamhetsförbud för flygverksamhet
10 §
Naturvårdsverket ska upprätta ett förslag till begäran om ett sådant
verksamhetsförbud som avses i artikel 16.10 i utsläppshandelsdirektivet

1. om en verksamhetsutövare som driver en flygverksamhet bryter mot

bestämmelserna i

a) artikel 11 om godkänd övervakningsplan eller artikel 68 om rapporte-

ring i övervaknings- och rapporteringsförordningen, eller

b) 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser om över-

lämnande av utsläppsrätter, och

2. de tillsynsåtgärder som har vidtagits inte har lett till rättelse.
Förslaget ska överlämnas till regeringen för prövning av om begäran ska

lämnas till Europeiska kommissionen.

11 § Ett förslag till begäran om verksamhetsförbud ska innehålla

1. en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för förslaget,
2. uppgifter om vidtagna tillsynsåtgärder,
3. de skäl som talar för att ett verksamhetsförbud är nödvändigt, och
4. en rekommendation om omfattningen av verksamhetsförbudet och de

villkor som det bör förenas med.

12 § Naturvårdsverket ska underrätta Transportstyrelsen om att

1. ett förslag till begäran om verksamhetsförbud har lämnats till regering-

en, eller

2. Europeiska kommissionen har beslutat om verksamhetsförbud enligt

artikel 16.10 i utsläppshandelsdirektivet.

13 § Bestämmelser om verkställighet av Europeiska kommissionens be-
slut om verksamhetsförbud finns i 11 kap. 2 a § luftfartslagen (2010:500).

Offentliggörande av en verksamhetsutövares namn
14 §
Naturvårdsverket ska besluta om att namnet på en verksamhetsut-
övare som inte har överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 16 §
lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska offentliggöras.

2020:1180

background image

15

SFS

Namnet ska offentliggöras genom ett pressmeddelande som hänvisar till

myndighetens webbplats.

15 § Ett beslut om offentliggörande gäller omedelbart om inte annat anges
i beslutet. Offentliggörandet får dock göras tidigast när tiden för över-
klagande av myndighetens beslut löpt ut.

Verksamhetsutövarens rätt att yttra sig
16 §
Verksamhetsutövaren ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut om
förseningsavgift, sanktionsavgift eller offentliggörande fattas.

11 kap. Bemyndiganden
1 §
Naturvårdsverket får meddela

1. föreskrifter om förenklade och standardiserade övervakningsplaner

enligt artikel 13 i övervaknings- och rapporteringsförordningen, och

2. ytterligare föreskrifter om tilldelning av utsläppsrätter.

2 § Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina ansvars-
områden meddela föreskrifter för verkställigheten av

1. lagen (2020:1173) om utsläpp av växthusgaser och denna förordning,
2.tilldelningsförordningen,
3.verifieringsförordningen,
4. övervaknings- och rapporteringsförordningen,
5. registerförordningen, och
6. verksamhetsändringsförordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter.

3. Den upphävda förordningen gäller dock, med undantag för godkännan-

de av nya projektverksamheter enligt 42 och 43 §§ den förordningen, fort-
farande

a) för återlämnande och överlämnande av utsläppsrätter som avser utsläpp

av växthusgaser som sker före utgången av 2020,

b) för rapportering och verifiering som avser utsläpp av växthusgaser som

sker före utgången av 2020, och

c) för deltagande i och tillgodoräknande av utsläppsminskningar från de

projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar under den andra åtagandeperioden i
Kyotoprotokollet, dock längst till att avräkningen för den andra åtagande-
perioden har gjorts.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland

(Miljödepartementet)


2020:1180

background image

16

SFS

Bilaga

Verksamheter med utsläpp av växthusgaser
Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av växt-
husgaser och anvisningar för bedömningen av om en verksamhet omfattas
av en beskrivning.

Anvisningar för bedömning av om en verksamhet omfattas av en

beskrivning
Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet omfattas
av en beskrivning.

Anvisning 1. Verksamhetsutövare med flera verksamheter.

Om en verksamhetsutövare bedriver flera verksamheter som omfattas av

samma verksamhetsbeskrivning och inom samma anläggning, ska de verk-
samheterna anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som
verksamheterna har tillsammans. I fråga om förbränningsanläggningar ska
med produktionskapacitet avses anläggningarnas installerade tillförda
effekt.

Anvisning 2. Beräkning av tillförd effekt.

När den sammanlagda tillförda effekten beräknas ska den tillförda

effekten räknas samman i alla tekniska enheter som förbränner bränsle i an-
läggningen. Sådana enheter kan vara alla typer av pannor, brännare, turbiner,
värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar,
värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsför-
bränning, enheter för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för
termisk eller katalytisk efterbränning. I beräkningen ska inte ingå enheter
där den tillförda effekten är mindre än 3 megawatt, där det som förbränns
utgörs av endast biomassa eller där fossila bränslen används endast vid start
och avstängning.

Anvisning 3. Tillförd effekt jämfört med tröskelvärde.

Om en enhet används för en verksamhet vars tröskelvärde inte uttrycks i

sammanlagd tillförd effekt, ska tröskelvärdet för denna verksamhet ha
företräde vid bedömningen av om verksamheten är tillståndspliktig eller
inte.

Anvisning 4. Tillståndets omfattning när tröskelvärdet har överskridits.

Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för kapacitet i någon av verk-

samhetsbeskrivningarna i punkterna 1�28 under rubriken verksamhets-
beskrivningar ska alla enheter som förbränner bränsle förutom enheter för
förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall ingå i tillståndet för utsläpp
av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar
Beskrivning 1.
Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som

1. har en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och är
a) ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd in-

stallerad tillförd effekt över 20 megawatt, och

2020:1180

background image

17

SFS

b) godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i utsläpps-

handelsdirektivet.

Trots det som anges i anvisning 4 omfattas en förbränningsanläggning för

förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall endast om anläggningen är
en avfallsenergianläggning. Med kommunalt avfall och farligt avfall avses
detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2020:614).

Beskrivning 2. Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.

Med mineraloljeraffinaderi avses en anläggning som omfattar samtliga

produktions- och förbränningsprocesser direkt för-knippade med raffinering
av mineralolja.

Beskrivning 3. Utsläpp av koldioxid från ett koksverk.

Med koksverk avses en anläggning som omfattar samtliga produktions-

och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av koks.
Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt sett är direkt knutna
till anläggningar för produktion och bearbetning av järnmetaller.

Beskrivning 4. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för rostning,
sintring och pelletering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.

Beskrivning 5. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning
av tackjärn eller primär eller sekundär stålproduktion till och med sträng-
gjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.

Beskrivning 6.
Utsläpp av koldioxid från ett valsverk, en värmningsugn,
en värmebehandlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anläggning för ytbelägg-
ning eller betning eller annan anläggning, om

1. verksamheten innebär produktion eller bearbetning av järnmetaller

eller ferrolegeringar, och

2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en

sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 7. Utsläpp av koldioxid eller perfluorkolväten från en an-
läggning för primär aluminiumproduktion.

Beskrivning 8. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för sekundär
aluminiumproduktion, om det i verksamheten används en eller flera för-
bränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 mega-
watt.

Beskrivning 9. Utsläpp av koldioxid från en produktions- eller för-
bränningsprocess som är direkt förknippad med produktion av legeringar,
raffinering, formgjutning eller annan produktion av någon annan metall än
järn, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med
en sammanlagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som
reduktionsmedel, som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 10. Utsläpp av koldioxid från produktion av cementklinker,
om produktionen sker

1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

om ugnen inte är en roterugn, eller

2. i en roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per

dag.

2020:1180

background image

18

SFS

Beskrivning 11. Utsläpp av koldioxid från produktion av kalk eller brän-
ning av dolomit eller magnesit, om produktionen eller bränningen sker

1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

om ugnen inte är en roterugn, eller

2. i en roterugn.

Beskrivning 12. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd
för tillverkning av glasfiber eller annan produktion av glas, om smältnings-
kapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 13. Utsläpp av koldioxid från tillverkning av keramiska tak-
pannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska
produkter genom bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per
dag.

Beskrivning 14. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning
av isoleringsmaterial av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om
smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Beskrivning 15. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för torkning
eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor eller andra gips-
produkter, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter
med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 16. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av
pappersmassa av trä eller andra fibermaterial.

Beskrivning 17. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning
av papper eller kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per
dag.

Beskrivning 18. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom
förkolning av olja, tjära, kracknings- eller destillationsrester eller annat
organiskt ämne producera kimrök, om

1. anläggningen omfattar samtliga produktions- och förbränningspro-

cesser för produktion av kimrök, och

2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en

sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

Beskrivning 19. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anlägg-
ning för produktion av salpetersyra.

Beskrivning 20. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anlägg-
ning för produktion av adipinsyra.

Beskrivning 21. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anlägg-
ning för produktion av glyoxal eller glyoxalsyra.

Beskrivning 22. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion
av ammoniak.

Beskrivning 23. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom
krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller liknande processer

2020:1180

background image

19

SFS

producera en organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten överstiger
100 ton per dag.

Beskrivning 24. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom
reformering eller partiell oxidation producera vätgas eller syntesgas, om
produktionskapaciteten överstiger 25 ton per dag.

Beskrivning 25. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion
av natriumkarbonat eller natriumbikarbonat.

Beskrivning 26. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för geologisk
lagring av koldioxid, om lagringen innebär att anläggningen är tillstånds-
pliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Beskrivning 27. Utsläpp av koldioxid från en rörledning avsedd för att
transportera koldioxid till en sådan lagringsanläggning som beskrivs i 26.

Beskrivning 28. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd
för att avskilja koldioxid från en anläggning som beskrivs i 1�25 så att gasen
kan transporteras genom en sådan rörledning som beskrivs i 27.

2020:1180