SFS 2020:1181 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)

SFS2020-1181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i konkursförordningen (1987:916)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 12 § konkursförordningen (1987:916) ska ha
följande lydelse.

12 §1 Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkurs-
beslutet till

1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och �&klagarmyndigheten,
3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,
4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person

eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att

utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

6. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd

revisor,

7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god

man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast

egendom eller tomträtt,

9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat

skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt
till egendomen eller till andel i den,

10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i

boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till
sådant luftfartyg,

11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett

kreditinstitut,

13. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
14. svensk värdepapperscentral, om det är upplyst att det i boet finns

finansiella instrument som är registrerade hos värdepapperscentralen,

15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är deltagare i ett

anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveck-
ling av förpliktelser på finansmarknaden,

16. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns elcerti-

fikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat,

1 Senaste lydelse 2016:1342.

SFS

2020:1181

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2020:1181

17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns ut-

släppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen
(2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, och

18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.
Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.
Rätten ska genast underrätta Kronofogdemyndigheten om den har verk-

ställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) om inte
underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)