SFS 2020:1182 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

SFS2020-1182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning
av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

4 §1 Kammarkollegiet handlägger

1. anspråk på ersättning med stöd av
� 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,
� 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
� 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
� 22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),
� 5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,
� 7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,
� 23 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser,
� 21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
� 18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller
� 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), vid handläggning av

eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av
pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel, om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försum-
melse eller en överträdelse av den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, och
3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en över-

enskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters
riskhantering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:25.

SFS

2020:1182

Publicerad
den

11 december 2020