SFS 2020:1183 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

SFS2020-1183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 11 § industriutsläppsförordningen
(2013:250) ska ha följande lydelse.

1 kap.
11 §
I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten
som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt
lagen (2020:

1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska ett utsläppsvärde

eller annat försiktighetsmått i slutsatser om bästa tillgängliga teknik inte
tillämpas på sådana verksamheter, om försiktighetsmåttet

1. innebär en begränsning av utsläppen, eller
2. genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begräns-

ning av koldioxidutsläpp.

Första stycket gäller inte utsläppsvärden eller andra försiktighetsmått som

avser dikväveoxid eller perfluorkolväten och som syftar till att hindra be-
tydande lokala föroreningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1183

Publicerad
den

11 december 2020