SFS 2020:1184 Förordning om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

SFS2020-1184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring

av koldioxid

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 45, 51 och 65 §§ förordningen (2014:21) om
geologisk lagring av koldioxid ska ha följande lydelse.

45 §1 Om det i fråga om en anläggning för lagring av koldioxid inträffar
läckage av koldioxid eller betydande störningar, ska verksamhetsutövaren

1. så snart som möjligt underrätta tillsynsmyndigheten och den myndighet

som är tillsynsmyndighet enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växt-
husgaser om detta, och

2. vidta åtgärder i enlighet med planen för avhjälpande åtgärder samt de

övriga åtgärder som kan krävas för att skydda människors hälsa eller miljön.

51 §2 När tillsynsmyndigheten har beslutat att en lagringsplats ska stängas,
ska verksamhetsutövaren

1. försluta lagringsplatsen och avlägsna injekteringsanläggningarna, och
2. fram till dess att ansvarsöverföring har skett
a) övervaka enligt 42 §,
b) vid behov vidta avhjälpande åtgärder enligt 45 §,
c) vid behov överlämna utsläppsrätter enligt lagen (2020:1173) om vissa

utsläpp av växthusgaser i händelse av läckage av koldioxid,

d) vid behov vidta förebyggande åtgärder enligt 2 kap. miljöbalken och

avhjälpande åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken, och

e) upprätta miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken och 47 § denna

förordning.

För fullgörande av första stycket 2 ska planen för underhåll efter stäng-

ning utformas så att planen är förenlig med de bästa metoderna för underhåll
och stängning.

Övervakningen efter stängning ska grundas på den information som sam-

lats in och modellerats under genomförandet av den övervakningsplan som
avses i 27 § första stycket 2 och de uppdateringar som gjorts av denna plan.
Planen ska innehålla den information som behövs för beslut enligt 52 §.

65 § Om det är sannolikt att ett nytt tillstånd för verksamheten kommer att
ges, får tillsynsmyndigheten i stället för att besluta att lagringsplatsen ska
stängas förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som i avvaktan
på ett nytt tillstånd behövs för att

1. övervaka enligt 42 §,

1 Senaste lydelse 2018:1326.
2 Senaste lydelse 2018:1326.

SFS

2020:1184

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2020:1184

2. vidta avhjälpande åtgärder enligt 45 §,
3. uppfylla bestämmelserna om koldioxidströmmar i tillståndet och i 39 och

40 §§,

4. överlämna utsläppsrätter enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av

växthusgaser, och

5. vidta åtgärder enligt 2 kap. 3 § och 10 kap. miljöbalken.
Om tillsynsmyndighetens föreläggande inte följs, ska tillsynsmyndig-

heten på verksamhetsutövarens bekostnad utföra de åtgärder som krävs.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)