SFS 2020:1186 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-1186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1186

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

122. utredning, planering, till-
ståndsgivning och tillsyn enligt
� lagen (2020:1173) om vissa ut-
släpp av växthusgaser eller enligt
motsvarande äldre föreskrifter,
eller
� kommissionens delegerade
förordning (EU) 2019/1603 av den
18 juli 2019 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG vad gäller
åtgärder som antagits av Inter-
nationella civila luftfarts-
organisationen för övervakning,
rapportering och verifiering av
utsläpp för att genomföra en global
marknadsbaserad åtgärd

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

163. utredning i ärenden om
samråd enligt säkerhets-
skyddslagen (2018:585)

1 Senaste lydelse 2020:897.

2020:1186

background image

3

SFS

Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan

Upphovsrätt
Uppvärmning
Utsläpp av växthusgaser
Utsäde

150

93

122

592020:1186