SFS 2020:1187 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning

SFS2020-1187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s

konfliktmineralförordning

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn,
tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i
konfliktdrabbade områden och högriskområden, här benämnd EU:s kon-
fliktmineralförordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Behörig myndighet
2 §
Sveriges geologiska undersökning är behörig myndighet enligt EU:s
konfliktmineralförordning och ska utföra de uppgifter som en behörig
myndighet har enligt den förordningen.

Uppgiftsskyldighet
3 §
Tullverket ska på begäran av Sveriges geologiska undersökning lämna
uppgifter om de importörer som årligen importerar mineral eller metaller
som omfattas av EU:s konfliktmineralförordning över de volymtröskel-
värden som fastställs i bilaga I till den förordningen.

Rapportering
4 §
Sveriges geologiska undersökning ska senast den 30 april varje år
lämna en rapport om genomförandet av EU:s konfliktmineralförordning till
Regeringskansliet. Rapporten ska alltid innehålla uppgifter om de externa
granskningsrapporter som tillhandahållits enligt artikel 7.1 i EU:s konflikt-
mineralförordning och de meddelanden om korrigerande åtgärder som
myndigheten utfärdat enligt artikel 16.3 i samma förordning.

5 § Tullverket ska på Regeringskansliets begäran rapportera tulluppgifter
om årliga importvolymer enligt artikel 18 i EU:s konfliktmineralförordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

SFS

2020:1187

Publicerad
den

11 december 2020

background image

SFS

2020:1187

2

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)