SFS 2020:1191 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2020-1191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:572) om värdepap-
persmarknaden1

dels att nuvarande 7 kap. 2 § ska betecknas 7 kap. 3 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande lydelse.

7 kap.
2 §
Företag som avses i 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden och som i Sverige endast driver värdepappersrörelse i form av
handel för egen räkning, får till utgången av 2021 fortsätta med den
verksamheten utan tillstånd enligt 2 kap. 1 § samma lag under förutsättning
att

1. handeln görs med direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, och
2. verksamheten omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 7 kap. 2 § 2019:133.

SFS

2020:1191

Publicerad
den

11 december 2020