SFS 2020:1192 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

SFS2020-1192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i

samma lag

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av
2020,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som

har inletts före utgången av maj 2021.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:38, bet. 2020/21:SoU6, rskr. 2020/21:115.

SFS

2020:1192

Publicerad
den

11 december 2020