SFS 2020:1202 Förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

SFS2020-1202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om stöd för gröna och trygga samhällen

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Stöd enligt denna förordning får ges, i mån av tillgång på medel, för
att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med
socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter.

Syftet med stödet är att utveckla dessa områden i en grön och hälso-

främjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inklu-
derande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Med stadsgrönska avses i denna förordning

1. naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak

och väggar, gröna ytor för barns utevistelse, ekodukter, gröna korridorer,
grön infrastruktur och liknande grönytor i städer och tätorter, och

2. stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och

liknande vattenytor i städer och tätorter.

Stödberättigade aktörer
3 §
Stöd får ges till fastighetsägare och tomträttshavare. Stöd får även ges
till någon annan om fastighetsägaren eller tomträttshavaren har gett sitt
tillstånd till att åtgärder genomförs.

4 § Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna är godkänd för
F-skatt.

Utländska företagare eller företag får i stället visa upp intyg eller en annan

handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom
registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om
skatter och avgifter.

5 § Stöd får inte ges till någon som har skulder för svenska skatter eller
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt
i konkurs.

SFS

2020:1202

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1202

Stödberättigande åtgärder
6 §
Stöd får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska
eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden
med socioekonomiska utmaningar och som sammantaget främjar syftet som
anges i 1 § andra stycket.

Stöd får endast ges för åtgärder som är till nytta för allmänheten utan krav

på någon särskild motprestation.

7 § Stöd får inte ges för åtgärder som har inletts innan ansökan om stöd
har kommit in.

Stöd får inte heller ges för åtgärder som genomförs för att uppfylla krav i

lag eller annan författning eller villkor enligt avtal.

8 § Stöd får inte ges för åtgärder med en totalkostnad som är mindre än
200 000 kronor.

9 § Stöd får endast ges för åtgärder som slutförs inom två år från besluts-
datumet för beviljat stöd, eller den längre tid som Boverket bestämmer.

Stödnivå och stödberättigande kostnader
10 §
Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och
genomföra åtgärderna enligt 6 § första stycket (stödnivån). Med kostnader
för planering avses arkitektkostnader och kostnader för förstudier, för
dialoger med boende och andra intressenter samt för projektering.

Stödet får kombineras med andra former av offentligt stöd under förut-

sättning att de sammanlagda stöden inte överskrider stödnivån.

Ansökan om stöd
11 §
En ansökan om stöd ges in till Boverket.

12 § Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad

start- och sluttidpunkt,

2. en redogörelse för hur åtgärderna sammantaget förväntas främja syftet

med stödet och uppfylla förutsättningarna för stödet, inklusive en beskriv-
ning av det område som ansökan avser och den plats som åtgärderna avses
genomföras på,

3. en förteckning över kostnader för att planera och genomföra åtgärderna

och en uppgift om hur stor andel av kostnaderna som det söks stöd för,

4. uppgifter om annat stöd har sökts eller beviljats för åtgärderna,
5. en plan för underhållet och den långsiktiga förvaltningen av åtgärderna,

och

6. de övriga uppgifter som Boverket behöver för att pröva ansökan.

Prövning och beslut om stöd
13 §
Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

14 § Boverket ska besluta om antalet prövningstillfällen och publicera
uppgifter om dessa på sin webbplats.

15 § Boverket ska vid prövningen av stöd göra en sammanvägd
bedömning av om åtgärderna som det söks stöd för avses att genomföras i

background image

3

SFS

2020:1202

eller i anslutning till ett område med socioekonomiska utmaningar. Vid
bedömningen ska särskild hänsyn tas till om de boendes utbildningsnivå,
sysselsättningsgrad och deltagande i demokratiska processer är lägre än
genomsnittet i kommunen och i övriga landet. Boverket ska vid behov
inhämta uppgifter från Delegationen mot segregation inför prövningen.

16 § Boverket ska prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövnings-
tillfälle bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja det
syfte som anges i 1 § andra stycket. Om ytterligare prioritering behövs ska
en geografisk spridning av åtgärder över hela landet eftersträvas.

17 § Om Boverket beslutar att ge stöd, ska det i beslutet anges

1. vilka åtgärder stöd ges för och vilken plats som åtgärderna genomförs

eller ska genomföras på,

2. stödnivån, det stödbelopp som betalas ut i förskott och det maximala

stödbeloppet,

3. den tidpunkt när åtgärderna ska vara slutförda,
4. hur Boverket ska följa upp stödet och hur stödmottagaren ska

rapportera, och

5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose stödets syfte.

Slutrapport
18 §
När stödmottagaren har genomfört de åtgärder som stödet avser ska
mottagaren lämna in en slutrapport till Boverket. Rapporten ska lämnas in
inom sex veckor från den tidpunkt då åtgärderna slutfördes, om inte
Boverket beslutar annat.

19 § Slutrapporten ska innehålla

1. en redovisning av genomförda åtgärder,
2. en redogörelse för hur åtgärderna sammantaget bedöms främja syftet

med stödet,

3. en ekonomisk slutredovisning av hur stödet har använts, vilka

kostnader åtgärderna har medfört och om annat stöd har sökts eller beviljats
för åtgärderna,

4. en uppgift om att nödvändiga tillstånd för att genomföra åtgärderna har

hämtats in, och

5. en uppföljande plan för underhållet och den långsiktiga förvaltningen

av åtgärderna.

Utbetalning av stöd
20 §
Högst 50 procent av ett beviljat stöd får betalas ut i förskott innan
stödmottagaren har slutrapporterat åtgärderna. Resterande del av stödet
betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av
Boverket. Om det finns särskilda skäl får resterande del av stödet betalas ut
innan slutrapporten har lämnats till och godkänts av Boverket.

21 § Boverket ska besluta att hela eller delar av stödet inte ska betalas ut
om

1. stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat

sätt har förorsakat att stöd har beviljats på felaktig grund eller med för högt
belopp,

background image

4

SFS

2020:1202

2. stödet av något annat skäl än vad som framgår av 1 har beviljats på

felaktig grund eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett
detta,

3. hela eller delar av stödet inte har utnyttjats eller inte har använts för de

åtgärder som stödet getts för,

4. stödmottagaren inte har lämnat en slutrapport enligt 18 och 19 §§ som

har godkänts av Boverket, eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

�&terbetalning av stöd
22 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det
enligt 21 §. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för
ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

23 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig ska Boverket besluta
att kräva tillbaka hela eller delar av stödet med ränta.

Boverket får, om det finns särskilda skäl, sätta ned kravet på åter-

betalning och ränta helt eller delvis.

Uppföljning
24 §
Boverket ska i en rapport till regeringen följa upp att syftet med stöd
enligt denna förordning tillgodoses och redovisa vilka resultat som uppnåtts.

Bemyndigande
25 §
Boverket får meddela närmare föreskrifter om

1. de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i slutrapporten, och
2. uppgifter som stödmottagare ska lämna för Boverkets uppföljning.
Boverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

�verklagande
26 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §
får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johan Ndure
(Finansdepartementet)