SFS 2020:1203 Förordning om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

SFS2020-1203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till

kulturell verksamhet i skolan

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4�5 a §§ förordningen (2007:1436) om
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell
verksamhet för och med elever i förskoleklassen, grundskolan och i vissa
särskilda utbildningsformer på grundskolenivå.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §2 �ndamålet med statsbidraget är att medverka till att

1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskole-

klassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer, och

2. öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att

tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget
skapande ökar.

4 §3 Statsbidrag får lämnas till den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800)
är huvudman för förskoleklassen eller grundskolan eller den som enligt
24 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för vissa särskilda utbildnings-
former.

4 a §4 Statsbidrag får lämnas för

1. inköp av professionell kulturverksamhet,
2. insatser som främjar elevernas eget skapande som en del i under-

visningen, och

3. insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskoleklassen,

grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets parter.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.

5 §5 Som förutsättning för statsbidrag gäller att huvudmannen

1. har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån

skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med
kulturlivets parter, och

1 Senaste lydelse 2016:384.
2 Senaste lydelse 2016:384.
3 Senaste lydelse 2016:384.
4 Senaste lydelse 2016:384.
5 Senaste lydelse 2015:425.

SFS

2020:1203

Publicerad
den

15 december 2020

background image

SFS

2020:1203

2

2. redogör för de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den

befintliga kulturverksamheten.

5 a §6 Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att
planera, genomföra och följa upp insatserna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2015:425.