SFS 2020:1204 Lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

SFS2020-1204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio

och tv i allmänhetens tjänst

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2018:1893) om finan-
siering av radio och tv i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.

4 § Underlaget för public service-avgiften är den avgiftsskyldiges
beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

Underlaget ska högst uppgå till 1,950 gånger det inkomstbasbelopp enligt

58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för beskattnings-
året.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106.

SFS

2020:1204

Publicerad
den

15 december 2020