SFS 2020:1205 Förordning om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

SFS2020-1205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för

uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för
uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.1 ska ha följande lydelse.

4 §2 Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per samman-
trädesdag med följande belopp.

Belopp kronor

Kategori

�vriga ledamöter

Ersättare

A

Regeringen beslutar
särskilt i varje enskilt
fall

Regeringen beslutar
särskilt i varje enskilt
fall

B

2 600

1 300

C

1 900

950

D

1 250

675

E

650

650

Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet,

om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndig-

heten.

Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot

eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till
den myndighet där han eller hon är anställd.

Ersättning betalas bara till den ersättare som efter särskild kallelse är

närvarande vid ett sammanträde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Förordningen omtryckt 1996:493.
2 Senaste lydelse 2008:1347.

SFS

2020:1205

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1205

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)