SFS 2020:1206 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

SFS2020-1206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:824) med instruktion
för Kammarkollegiet

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 §1 Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan

har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka
rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nytt-
janderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att
göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

a) redovisa detta innehav,
b) värdera innehavet efter samråd med Ekonomistyrningsverket,
c) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
d) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller

Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de
villkor som kan vara förenade med bidragen,

7. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår

efter det att en myndighet har upphört,

8. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkrings-

givaren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som
insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, och

9. att när det gäller statens ägarandelar i Europarådets utvecklingsbank,

Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Asiatiska
banken för infrastrukturinvesteringar och Nordiska investeringsbanken

1 Senaste lydelse 2017:1097.

SFS

2020:1206

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1206

a) värdera och redovisa detta innehav, och
b) bevaka och redovisa kapitaltillskott och andra ekonomiska händelser.

5 a § Myndigheten får begära in värderingsunderlag från andra myndig-
heter som redovisar aktier och andelar i statens hel- och delägda företag för
redovisning enligt 2 a § förordningen (2011:231) om underlag för årsredo-
visning för staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)