SFS 2020:1207 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

SFS2020-1207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039) att
det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2020:780) om ändring i den förordningen ska införas en ny punkt, 3, av
följande lydelse.

3. I stället för vad som anges i 4 b kap. 3 § första stycket ska en ansökan

som avser godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning
används med stöd av 22 kap. 8 § skollagen (2010:800) som planeras starta
höstterminen 2021, om den sökande tidigare anordnat nationella program i
gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet,
kommit in till Statens skolinspektion senast det datum som myndigheten
bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:1207

Publicerad
den

15 december 2020