SFS 2020:1209 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-1209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse

dels att 6 kap. 2 §, 6 b kap. 4 §, 8 kap. 6 §, 13 kap. 2 och 6 a §§ och

15 kap. 1 och 1 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 13 kap. 2 a § och 14 kap. 2 c §,

av följande lydelse.

6 kap.
2 §
3 Ett kreditinstitut ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha
kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet ska se
till att det har en tillfredsställande intern kontroll. Det ska också upprätta en
återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap.

Ett kreditinstitut ska särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker,

operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets
förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav
ska det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera
och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt
för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli
exponerat för. Institutet ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de
är heltäckande.

Ett kreditinstitut ska på grundval av de metoder som avses i andra stycket

fastställa tillräckliga kapitalbasnivåer.

6 b kap.
4 §
4 Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finansi-
ellt stöd, om stödet

1. i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag

som tar emot det,

2. syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i

koncernen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

1 Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av
direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.
3 Senaste lydelse 2015:1029.
4 Senaste lydelse 2015:1029.

SFS

2020:1209

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1209

3. inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom

EES, i synnerhet inte i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stöd-

givande företaget:

1. Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det

avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en
garanti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som
uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2. Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande före-

tagets intressen gynnas.

3. Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget äventyras inte

till följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende kapi-

talbas och likviditet i kapitaltäckningsdirektivet samt de övriga krav som
gäller enligt artikel 104a i samma direktiv vid tidpunkten för det finansiella
stödet.

5. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora expo-

neringar.

6. Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte

uppfylls.

7. Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget äventyras inte

till följd av det finansiella stödet.

Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4 och 5.

8 kap.
6 §
Institutets styrelse ska behandla ärenden som avses i 5 §. Den ska
vidare i en förteckning föra in uppgifter om de avtal som har träffats. I fråga
om en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska förteckningen
också innehålla uppgift om en kredit som har lämnats till

1. ett barn eller en förälder till en sådan person, och
2. en juridisk person i vilken styrelseledamoten eller den verkställande

direktören eller dennes make, sambo, barn eller förälder

a) har ett kvalificerat innehav, eller
b) är styrelseledamot eller verkställande direktör.

13 kap.
2 §
Finansinspektionen har tillsyn över kreditinstitut och utländska kredit-
institut som inrättat filial enligt 4 kap. 4 §.

För ett kreditinstitut omfattar tillsynen att rörelsen drivs enligt
1. denna lag,
2. andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
3. institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente, och
4. interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar

institutets verksamhet.

Finansinspektionen har dessutom tillsyn över att kreditinstitutets ägare och

ledning uppfyller lämplighetskraven i denna lag. Om Finansinspektionen vid
inspektion eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha
samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska
inspektionen särskilt kontrollera att ägare och ledning uppfyller lämplighets-
kraven.

För en filial till ett utländskt kreditinstitut som avses i 4 kap. 4 § ska

inspektionen se till att institutet följer de lagar och andra författningar som
gäller för institutets verksamhet här i landet.

background image

3

SFS

2020:1209

2 a § I samband med en översyn och utvärdering av ett kreditinstitut får
Finansinspektionen, vid tillämpning av artikel 84 i kapitaltäckningsdirek-
tivet, bestämma att institutet ska använda schablonmetoden i stället för

� interna metoder, eller
� den förenklade schablonmetoden.

6 a §5 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter,
� Europeiska bankmyndigheten,
� Europeiska systemrisknämnden,
� Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
� Europeiska centralbanken, och
� offentliga organ inom EES som avses i artikel 56 första stycket h i kapi-

taltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen får, i den utsträckning som följer av artikel 58a i kapi-

taltäckningsdirektivet, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta infor-
mation med

� Internationella valutafonden,
� Världsbanken,
� Banken för internationell betalningsutjämning, och
� Rådet för finansiell stabilitet.

14 kap.
2 c §
Bedömningsperioden enligt 2 b § ska förlängas om det samtidigt med
en prövning av om ett kreditinstituts ägare uppfyller lämplighetskraven enligt
detta kapitel pågår en prövning av en ansökan om godkännande av ett finansiellt
holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 7, 8 och
10�13 §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag. Bedömningsperioden förlängs då med 20 arbetsdagar efter det
att ett beslut i ärendet om godkännande har meddelats.

15 kap.
1 §
6 Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,
andra författningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolags-
ordning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin
grund i författningar som reglerar institutets verksamhet, ska Finansinspek-
tionen ingripa.

Finansinspektionen ska då
� utfärda ett föreläggande att inom en viss tid begränsa eller minska

riskerna i rörelsen i något avseende, begränsa eller helt avstå från utdelning
eller räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta
med situationen,

� meddela ett förbud att verkställa beslut, eller
� göra en anmärkning.
Om överträdelsen är allvarlig ska kreditinstitutets tillstånd återkallas eller,

om det är tillräckligt, varning meddelas. Finansinspektionen får dock inte
återkalla ett kreditinstituts tillstånd bara på den grunden att institutet inte upp-
fyller kraven i artikel 92a eller 92b i tillsynsförordningen.

5 Senaste lydelse 2019:727.
6 Senaste lydelse 2014:982.

background image

4

SFS

2020:1209

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett föreläggande i

enlighet med andra stycket, om det är sannolikt att ett kreditinstitut inom
tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna
lag eller andra författningar som reglerar institutets verksamhet.

1 a §7 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kredit-
instituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om kreditinstitutet

1. har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att

lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 1�3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i före-

skrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 5,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med
artikel 430.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 430a i till-
synsförordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsförordningen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med arti-
kel 430.1 och 430.2 i tillsynsförordningen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida

tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt arti-

kel 395 i tillsynsförordningen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsyns-
förordningen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets kapi-

talbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller
artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen,

16. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847

7 Senaste lydelse 2018:1791.

background image

5

SFS

2020:1209

av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och
om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

17. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i institutet eller kvarstå i
institutet trots att kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 10 kap.
8 a�8 c §§, 12 kap. 6 a�6 c §§ eller i föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 1 § 3 inte är uppfyllda,

18. i strid med 6 a kap. 1 eller 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

19. i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansi-

ellt stöd ska lämnas,

20. i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finansinspek-

tionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

21. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret, eller

22. är ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen och inte

uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i den förordningen eller 2 kap.
1 eller 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag på grupp- eller undergruppsnivå.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 28 juni 2021 i fråga om 13 kap. 2 a § och i

övrigt den 29 december 2020.

2. Bestämmelserna i 15 kap. 1 a § första stycket 5, 6 och 9 i den nya

lydelsen tillämpas första gången vid ingripanden mot överträdelser som sker
efter den 27 juni 2021.

3. Bestämmelserna i 15 kap. 1 a § första stycket 5, 6 och 9 i den äldre

lydelsen gäller fortfarande för ingripanden mot överträdelser som har skett
före den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)