SFS 2020:1212 Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

SFS2020-1212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2014:966) om kapital-
buffertar

dels att 4 kap. 6 § och 5 kap. 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 4 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1�5 och

7 §§, 5 kap. 2, 4, 5 och 7 §§, 6 kap. 3 och 7 §§, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap.
1�4 §§, 10 kap. 1 §, rubriken närmast före 4 kap. 3 § och rubriken närmast
före 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 8 kap. ska lyda ⬝Ingripanden och restriktioner om

vissa kapitalbuffertar inte uppfylls⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 §, och närmast före 8 kap.

7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag innehåller bestämmelser om olika slag av kapitalbuffertar
och om ingripanden och restriktioner när ett institut inte uppfyller vissa krav
på kapitalbuffertar.

2 §4 I denna lag betyder

1. blandade finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som

avses i artikel 4.1.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsyns-
förordningen),

2. dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsför-

ordningen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makro-
tillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en euro-
peisk systemrisknämnd,

1 Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.
3 Senaste lydelse 2017:1150.
4 Senaste lydelse 2018:1957.

SFS

2020:1212

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

5. finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel

4.1.31 i tillsynsförordningen,

6. institut: kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse, Svenska skeppshypotekskassan och värdepappersbolag,

7. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/878,

8. kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordning-

en,

9. moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.1.29 i tillsynsför-

ordningen,

10. primärkapital: primärkapital som avses i artikel 4.1.101 i tillsynsför-

ordningen,

11. på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med

bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6�24 i tillsynsförord-
ningen ska uppfylla ställda krav,

12. systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få

allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhälls-
ekonomin,

13. systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bristande

funktion kan leda till systemrisk,

14. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

15. totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i

tillsynsförordningen,

16. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2

i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag, och

17. värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet:
a) utbetalning i form av en kontant utdelning,
b) fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller utdel-

ning av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapitalinstrument som
anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

c) inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

d) återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

e) en överföring eller utdelning av poster som avses i artikel 26.1 b�e i

tillsynsförordningen.

2 kap.


1 § Ett institut ska ha ett kärnprimärkapital som motsvarar det kombi-
nerade buffertkravet enligt 2 §.

Första stycket gäller utöver det krav på kärnprimärkapital som följer av
1. artikel 92.1 a�c i tillsynsförordningen,
2. ett beslut om särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § första stycket 2

lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag, och

2020:1212

background image

3

SFS

3. en underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen om särskild tillsyn över kredit-

institut och värdepappersbolag som avser andra risker än risken för alltför
låg bruttosoliditet.

Kärnprimärkapital som avses i första stycket får inte användas för att upp-

fylla de riskbaserade komponenterna i kraven på kapitalbas och kvalifice-
rade skulder i

1. artiklarna 92a och 92b i tillsynsförordningen, och
2. artiklarna 45c och 45d i Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879.

2 § Det kombinerade buffertkravet utgörs av summan av

1. kapitalkonserveringsbufferten,
2. den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten,
3. systemriskbufferten, och
4. tillämplig kapitalbuffert enligt 5 kap. 6 §.

3 kap.


3 § Små och medelstora värdepappersbolag får undantas från kravet på
kapitalkonserveringsbuffert i enlighet med föreskrifter som meddelats med
stöd av 10 kap. 1 § 1.

4 kap.


1 § Finansinspektionen får, i syfte att motverka en systemrisk som kan
medföra allvarliga konsekvenser för stabiliteten i det finansiella systemet
och den reala ekonomin i Sverige, besluta att institut för alla eller vissa av
sina exponeringar på individuell nivå, undergruppsnivå och gruppnivå ska ha
en systemriskbuffert.

Systemriskbufferten får inte användas för att täcka makrotillsyns- eller

systemrisker som täcks av

1. ett kapitalbaskrav enligt tillsynsförordningen, eller
2. en kapitalbuffert enligt 5 eller 6 kap. denna lag.


2 § Systemriskbufferten enligt 1 § ska bestå av kärnprimärkapital och uppgå
till ett belopp som beräknas i enlighet med artikel 133.2 och 133.5 i kapital-
täckningsdirektivet.

Till grund för beräkningen ska Finansinspektionen fastställa ett system-

riskbuffertvärde för tillämpliga exponeringar. Om en exponering omfattas
av flera systemriskbuffertvärden, ska dessa läggas samman till ett kombi-
nerat buffertvärde.

Systemriskbuffertvärde


3 § Finansinspektionen får efter det att ESRB har underrättats enligt arti-
kel 133.9 i kapitaltäckningsdirektivet fastställa ett systemriskbuffertvärde
som för en exponering

1. inte överstiger 3 procent, om förutsättningarna enligt artikel 133.10 i

samma direktiv är uppfyllda,

2020:1212

background image

4

SFS

2. överstiger 3 procent men inte 5 procent, om förutsättningarna enligt

artikel 133.11 i samma direktiv är uppfyllda, eller

3. överstiger 5 procent, om förutsättningarna enligt artikel 133.12 i

samma direktiv är uppfyllda.

I systemriskbuffertvärdet enligt första stycket 1 ska ett buffertvärde som

har erkänts enligt 7 § inte räknas med.

4 § Om ett systemriskbuffertvärde enligt 3 § är mindre än eller lika stort
som det senast fastställda buffertvärdet, behöver förutsättningarna enligt
artikel 133.11 eller 133.12 i kapitaltäckningsdirektivet inte vara uppfyllda.

5 § Om Finansinspektionen beslutar om en systemriskbuffert för expo-
neringar i andra länder inom EES, ska samma buffertnivå gälla för institutets
alla exponeringar utanför Sverige men inom EES.

Första stycket gäller dock inte om systemriskbufferten grundas på ett

beslut om erkännande enligt 7 §.

7 § Om Finansinspektionen har erkänt ett systemriskbuffertvärde som
fastställts i ett annat land inom EES, får inspektionen besluta att ett institut
med exponeringar i det landet för dessa exponeringar ska ha en systemrisk-
buffert motsvarande den som fastställts i det landet.

Systemriskbufferten enligt första stycket gäller utöver systemriskbuffer-

ten enligt 1 §, om buffertarna avser att täcka olika risker. Om buffertarna
avser att täcka samma risker gäller den högsta av dem.

5 kap.


2 § Kapitalbufferten enligt 1 § ska bestå av kärnprimärkapital och uppgå
till minst 1 procent av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp.

4 § Kapitalbufferten för övriga systemviktiga institut ska bestå av kärn-
primärkapital och får fastställas till högst 3 procent av institutets totala risk-
vägda exponeringsbelopp.

Kapitalbufferten får dock fastställas till mer än 3 procent, om ESRB har

underrättats enligt artikel 131.7 i kapitaltäckningsdirektivet och förutsätt-
ningarna enligt artikel 131.5a i samma direktiv är uppfyllda.

5 § Om ett institut som ska ha en kapitalbuffert för övriga systemviktiga
institut är ett dotterföretag till ett globalt systemviktigt institut eller till ett
moderinstitut inom EES som ska ha en kapitalbuffert för övriga system-
viktiga institut, gäller följande. Den kapitalbuffert för systemviktiga institut
som institutet kan förpliktas ha på individuell nivå eller undergruppsnivå får
inte uppgå till mer än det lägsta av

1. summan av 1 procent av institutets totala riskvägda exponeringsbelopp

och det högsta av

a) buffertvärdet för globalt systemviktiga institut, eller
b) buffertvärdet för övriga systemviktiga institut på gruppnivå, eller
2. 3 procent, eller den procentsats som har fastställts enligt 4 § andra

stycket på gruppnivå, av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.

7 § Om ett institut omfattas av en systemriskbuffert enligt 4 kap. gäller
systemriskbufferten utöver tillämplig kapitalbuffert för systemviktiga insti-
tut.

2020:1212

background image

5

SFS

Summan av systemriskbuffertvärdet enligt 4 kap. 2 § och tillämplig kapi-

talbuffert för systemviktiga institut för ett institut får överstiga 5 procent, om
Finansinspektionen har underrättat ESRB enligt artikel 131.7 i kapitaltäck-
ningsdirektivet och förutsättningarna enligt artikel 131.5a i samma direktiv
är uppfyllda.

6 kap.


3 § Små och medelstora värdepappersbolag får undantas från kravet på
kontracyklisk kapitalbuffert i enlighet med föreskrifter som meddelats med
stöd av 10 kap. 1 § 9.

7 § Ett institut ska ha metoder som gör det möjligt att i enlighet med före-
skrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 11 fortlöpande beräkna insti-
tutets högsta förfogandebelopp.

7 kap.


Beräkning och fastställande av kontracykliska buffertvärden


1 § Finansinspektionen ska för varje kvartal

1. beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde, och
2. vid behov fastställa eller ändra ett kontracykliskt buffertvärde.
Det kontracykliska buffertriktvärdet ska användas som ett referensvärde

för att fastställa det kontracykliska buffertvärdet.

Det kontracykliska buffertvärdet ska ligga till grund för beräkningen av

storleken på den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten i enlighet
med 6 kap.

2 § Det kontracykliska buffertriktvärdet och buffertvärdet ska beräknas
och vid behov fastställas i enlighet med artikel 136.2 och 136.3 i kapital-
täckningsdirektivet.

8 kap.


1 § Ett institut som inte uppfyller det kombinerade buffertkravet enligt
2 kap. 2 § eller kravet på bruttosoliditetsbuffert enligt artikel 92.1a i till-
synsförordningen ska till Finansinspektionen

1. i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 11

rapportera högsta förfogandebelopp, och

2. inom fem arbetsdagar från den dag då det konstaterades att buffert-

kravet inte är uppfyllt lämna in en kapitalkonserveringsplan som visar hur
institutet inom rimlig tid åter ska uppnå kravet.

Om det med beaktande av arten och omfattningen av institutets verksam-

het finns skäl för det, får Finansinspektionen medge att kapitalkonserve-
ringsplanen ges in till inspektionen inom högst tio arbetsdagar.

2 § Finansinspektionen ska ingripa om den bedömer att de åtgärder som
framgår av kapitalkonserveringsplanen inte återställer institutets

1. kärnprimärkapital när det gäller det kombinerade buffertkravet, och
2. primärkapital när det gäller kravet på bruttosoliditetsbuffert.
Finansinspektionen ska då förelägga institutet att stärka kapitalbasen eller

besluta om inskränkningar som är striktare än de som anges i 3 §.

2020:1212

background image

6

SFS

3 § Ett institut som inte uppfyller ett buffertkrav får inte

1. göra en värdeöverföring som har koppling till institutets kärnprimär-

kapital när det gäller det kombinerade buffertkravet eller primärkapital när
det gäller kravet på bruttosoliditetsbuffert,

2. förbinda sig att betala ut rörlig ersättning eller diskretionära pensions-

förmåner eller betala ut sådan rörlig ersättning där skyldigheten att betala
uppstod vid en tidpunkt då institutet inte uppfyllde buffertkravet,

3. göra utbetalningar som har koppling till primärkapitaltillskottsinstru-

ment enligt artikel 52 i tillsynsförordningen.

Ett institut får inte heller vidta en åtgärd som avses i första stycket, om

åtgärden medför att institutet inte längre uppfyller buffertkravet.

�&tgärder som inte medför en minskning av institutets vinst eller kärn-

primärkapital när det gäller det kombinerade buffertkravet och primärkapital
när det gäller kravet på bruttosoliditetsbuffert omfattas inte av förbudet i
första stycket.

4 § Förbudet i 3 § gäller inte

1. för ett institut som i enlighet med 1 § har beräknat högsta förfogande-

belopp och åtgärderna ryms inom detta belopp, eller

2. om en tillämpning av bestämmelsen leder till en betalningsinställelse

som kan utgöra grund för att försätta institutet i resolution eller konkurs.

När ett institut inte ska anses uppfylla ett buffertkrav


7 § Ett institut ska inte anses uppfylla det kombinerade buffertkravet enligt
detta kapitel om det inte har kapitalbas i den mängd och av den kvalitet som
behövs för att samtidigt uppfylla det kombinerade buffertkravet enligt 2 kap.
2 § med tillägg av de krav som följer av

1. artikel 92.1 a, b eller c i tillsynsförordningen, och
2. ett beslut om särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § första stycket 2

lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

Ett institut ska inte anses uppfylla kravet på en bruttosoliditetsbuffert, om

det inte har primärkapital i den mängd som behövs för att samtidigt uppfylla
kravet på bruttosoliditetsbuffert enligt artikel 92.1a i tillsynsförordningen
med tillägg av de krav som följer av

1. artikel 92.1 d i samma förordning, och
2. ett beslut om särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § första stycket 1

lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

10 kap.


1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. kriterier för vilka värdepappersbolag som enligt 3 kap. 3 § får undantas

från kravet att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert,

2. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av

systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

3. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende

systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska
sammanvägas,

4. hur systemriskbufferten ska beräknas enligt 4 kap. 2 § och vilka expo-

neringar bufferten får gälla,

2020:1212

background image

7

SFS

5. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemvik-

tigt eller ska flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga institut,

6. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av

tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

7. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid

beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

8. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffert-

värdena enligt 6 kap. 1 §,

9. kriterier för vilka värdepappersbolag som enligt 6 kap. 3 § får undantas

från kravet att upprätthålla en kontracyklisk kapitalbuffert,

10. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska

område,

11. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rappor-

teras,

12. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska upp-

fylla, och

13. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2020.
2. Bestämmelserna i 8 kap. avseende kravet på bruttosoliditetsbuffert

enligt artikel 92.1a i tillsynsförordningen tillämpas första gången den 1 janu-
ari 2023.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2020:1212