SFS 2020:1213 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2020-1213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2014:968) om sär-
skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag3

dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska utgå,
dels
att nuvarande 1 kap. 3 och 4 §§ ska betecknas 1 kap. 5 och 6 §§ och

att nuvarande 1 kap. 5 och 6 §§ ska betecknas 1 kap. 3 och 4 §§,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 3 § ska sättas närmast före 1 kap. 5 §

och att rubrikerna närmast före 1 kap. 5 och 6 §§ ska sättas närmast före
1 kap. 3 respektive 4 §,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, den nya 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 2 och 3 §§, 3 kap.

1�4 §§, 4 kap. 1�5 §§, 6 kap. 3 och 8 §§, 7 kap. 1�3 §§, 10 kap. 1 och 2 §§
och rubrikerna närmast före 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 1 § ska lyda ⬝Ingripanden⬝,
dels att det ska införas 20 nya paragrafer, 1 kap. 7�13 §§, 2 kap.

1 a�1 f §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 4�6 §§ och 8 kap. 2 a�2 c §§, och närmast
före 1 kap. 7�11 §§, 4 kap. 11 § och 7 kap. 1 och 4 §§ nya rubriker av
följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Betalningsinstitut⬝,

dels att det närmast före 8 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Vite⬝.

1 kap.
1 §
4 I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen).

2 §5 I denna lag betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

1 Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.
3 Senaste lydelse av 1 kap. 5 § 2017:1151.
4 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
5 Senaste lydelse 2017:1151.

SFS

2020:1213

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

3. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/878,

4. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse samt Svenska skeppshypotekskassan,

5. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 i

tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i till-

synsförordningen.

4 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt tillsynsförordningen
och utövar tillsyn över att förordningen och denna lag följs.

Finansinspektionen är ansvarig myndighet enligt artiklarna 124, 164 och

458 i tillsynsförordningen.

I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot institut gäller bestäm-

melserna i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer
av denna lag.

Särskilda bestämmelser om krav på godkännande av finansiella

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag


Ansökan om godkännande eller undantag från kravet på godkännande


7 § Följande företag ska hos Finansinspektionen ansöka om godkännande
eller undantag från kravet på godkännande:

1. ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moder-

holdingföretag,

2. ett annat finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföre-

tag än som avses i 1 som ska uppfylla kraven i tillsynsförordningen, denna
lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar på undergruppsnivå,

3. ett utländskt finansiellt moderholdingföretag eller blandat finansiellt

moderholdingföretag som är etablerat i ett annat land inom EES, om Finans-
inspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, och

4. ett annat utländskt finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt

holdingföretag än som avses i 3 som är etablerat i ett annat land inom EES
och som ska uppfylla kraven i tillsynsförordningen och nationell lagstiftning
som i hemlandet genomför kapitaltäckningsdirektivet på undergruppsnivå,
om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet.

Krav på godkännande


8 § Finansinspektionen ska bevilja godkännande, om

1. arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven i tillsynsförord-

ningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar kan uppfyllas
på grupp- eller undergruppsnivå,

2. organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att institu-

ten inom gruppen uppfyller de krav som avses i 1 på individuell nivå och
grupp- och undergruppsnivå,

3. den som ska ingå i ledningen för holdingföretaget har tillräcklig insikt

och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämp-
lig för uppgiften, och

2020:1213

background image

3

SFS

4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som dotterföretag,
a) information lämnas om större ägare i institutet,
b) den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av institutet, och

c) institutets nära förbindelser med andra företag inte hindrar en effektiv

tillsyn av institutet.

Undantag från kravet på godkännande


9 § Finansinspektionen ska medge undantag från kravet på godkännande,
om

1. den huvudsakliga verksamheten är att
a) förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag, när det gäller

ett finansiellt holdingföretag, eller

b) förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag som är institut

eller finansiella institut, när det gäller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2. holdingföretaget inte har utsetts till resolutionsenhet i någon av

gruppens resolutionsgrupper,

3. ett dotterföretag som är ett kreditinstitut ansvarar för att säkerställa att

kraven i 3 kap. 2 § uppfylls,

4. holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av gruppen eller

dotterföretag som är institut eller finansiella institut, och

5. det inte finns något som hindrar en effektiv tillsyn på gruppnivå.


Tidsfrist för att fatta beslut


10 § Finansinspektionen ska i ärenden om godkännande enligt 8 § fatta
beslut

1. inom fyra månader från det att en ansökan tagits emot, om beslutet

innebär att en ansökan avslås, eller

2. inom sex månader från det att ansökan tagits emot, om beslutet innebär

att godkännande beviljas.

Om en ansökan är ofullständig gäller för ett beslut enligt första stycket 1

i stället att beslutet ska fattas inom fyra månader från det att en fullständig
ansökan tagits emot, dock senast inom sex månader från det att ansökan
tagits emot. Finansinspektionen ska i ärenden om undantag enligt 9 § fatta
beslut inom sex månader från det att en ansökan tagits emot.

Gränsöverskridande grupper


11 § Om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet och en
ansökan avser ett holdingföretag som är etablerat i ett annat land inom EES,
ska inspektionen och den behöriga myndigheten i holdingföretagets hem-
land fatta ett gemensamt beslut om godkännande eller undantag från kravet
på godkännande. Finansinspektionen ska då lämna en bedömning av ansö-
kan till den behöriga myndigheten och meddela det gemensamma beslutet.

Om Finansinspektionen inte är samordnande tillsynsmyndighet och en

ansökan avser ett holdingföretag som är etablerat i Sverige, ska inspektionen
och den samordnande tillsynsmyndigheten fatta ett gemensamt beslut om
godkännande eller undantag från kravet på godkännande.

2020:1213

background image

4

SFS

Om en ansökan avser ett blandat finansiellt holdingföretag ska det gemen-

samma beslutet föregås av samtycke från den myndighet som avses i artikel
10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 decem-
ber 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värde-
pappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets
direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och
93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och
2000/12/EG, i den ursprungliga lydelsen.

12 § Det gemensamma beslutet enligt 11 § ska fattas inom två månader
från det att

� den behöriga myndigheten i holdingföretagets hemland har tagit emot

Finansinspektionens bedömning av ansökan, eller

� Finansinspektionen har tagit emot den samordnande myndighetens

bedömning av ansökan.

13 § Om ett gemensamt beslut inte kan fattas enligt 11 § ska ärendet hän-
skjutas till

1. Europeiska bankmyndigheten, när det gäller ett finansiellt holdingföre-

tag, eller

2. Europeiska bankmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och

tjänstepensionsmyndigheten, när det gäller ett blandat finansiellt holding-
företag.

Om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet ska inspek-

tionen därefter fatta ett beslut i överensstämmelse med Europeiska bank-
myndighetens eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig-
hetens beslut.

�rendet får inte hänskjutas till Europeiska bankmyndigheten eller Euro-

peiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten efter det att tiden enligt
12 § har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

2 kap.


1 § Finansinspektionen ska besluta att ett institut utöver den kapitalbas
som krävs enligt tillsynsförordningen ska uppfylla

1. ett särskilt kapitalbaskrav för risken för alltför låg bruttosoliditet, och
2. ett särskilt kapitalbaskrav för andra risker.
Första stycket gäller om
1. något av kraven i 6 kap. 1�3, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3�8 §§ lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden inte är uppfyllt och det inte är sannolikt att någon annan åtgärd är
tillräcklig för att komma till rätta med bristen inom rimlig tid,

2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka risker som insti-

tutet är eller kan bli exponerat för,

3. det är sannolikt att institutet inom tolv månader inte längre kommer att

uppfylla sina skyldigheter enligt 1,

4. institutet vid upprepade tillfällen låtit bli att följa en underrättelse enligt

1 c §, eller

5. det i övrigt har framkommit omständigheter som inger betänkligheter

från tillsynssynpunkt.

Beslutet ska vara skriftligt och fattas på grundval av en översyn och utvär-

dering av institutet.

2020:1213

background image

5

SFS

1 a § Ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 1 ska uppfyllas
med primärkapital.

Den kapitalbas som används för att uppfylla det särskilda kapitalbaskravet

får inte användas för att

1. uppfylla kapitalbaskravet enligt artikel 92.1 d i tillsynsförordningen,
2. uppfylla kravet på bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförord-

ningen, eller

3. följa en underrättelse enligt 1 c §, om den avser risken för alltför låg

bruttosoliditet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall bestämma att det särskilda kapital-

baskravet ska uppfyllas med en större andel kärnprimärkapital, om inspek-
tionen anser att det är nödvändigt.

1 b § Ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 2 ska till minst
tre fjärdedelar uppfyllas med primärkapital, varav minst tre fjärdedelar ska
bestå av kärnprimärkapital.

Den kapitalbas som används för att uppfylla det särskilda kapitalbaskravet

får inte användas för att

1. uppfylla kapitalbaskraven i artikel 92.1 a�c i tillsynsförordningen,
2. uppfylla det kombinerade buffertkravet i 2 kap. 2 § lagen (2014:966)

om kapitalbuffertar, eller

3. följa en underrättelse enligt 1 c §, om den avser andra risker än risken

för alltför låg bruttosoliditet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall bestämma att det särskilda kapital-

baskravet ska uppfyllas med en större andel primärkapital eller kärnprimär-
kapital, om inspektionen anser att det är nödvändigt.

1 c § I samband med en översyn och utvärdering av ett institut ska Finans-
inspektionen bestämma lämpliga kapitalbasnivåer för institutet. Inspektio-
nen ska underrätta institutet om skillnaden mellan dessa nivåer och kapital-
baskraven enligt tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar.

1 d § Den kapitalbas som används för att följa en underrättelse som avser
att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet får inte användas för att upp-
fylla

1. kapitalbaskravet i artikel 92.1 d i tillsynsförordningen,
2. ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 1, eller
3. kravet på bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförordningen.
Den kapitalbas som används för att följa en underrättelse som avser andra

risker än risken för alltför låg bruttosoliditet får inte användas för att uppfylla

1. kapitalbaskraven i artikel 92.1 a�c i tillsynsförordningen,
2. ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 2, eller
3. det kombinerade buffertkravet enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar.

1 e § Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapital-
baskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om institutet gör rättelse
eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och
dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Bestämmelserna i 1 § gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verk-

samhetstillståndet i stället ska återkallas.

2020:1213

background image

6

SFS

1 f § Finansinspektionen ska informera Riksgäldskontoret och berörda
utländska resolutionsmyndigheter om

1. beslut om särskilda kapitalbaskrav, och
2. underrättelser enligt 1 c §.

2 §6 Finansinspektionen ska besluta att ett institut ska uppfylla ett särskilt
likviditetskrav, om det är nödvändigt för att täcka de likviditetsrisker som ett
institut är eller kan bli exponerat för.

3 §7 Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de
lagar som reglerar institutets verksamhet, om ett institut inte uppfyller ett
särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt likviditets-
krav som beslutats enligt 2 §.

Om ett institut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförordningen och de

särskilda kapitalbaskrav som följer av beslut enligt 1 §, men inte kravet på en
bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförordningen eller kraven enligt
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmelserna om ingripande i
8 kap. lagen om kapitalbuffertar tillämpas.

3 kap.


Ansvarigt företag


1 §8 För varje konsoliderad situation ska det finnas ett ansvarigt företag.

Ett ansvarigt företag ska vara
1. ett moderinstitut inom EES,
2. ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag

som har godkänts enligt 1 kap. 8 §,

3. ett institut som
a) är ett dotterföretag till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES

eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES och som har
medgetts undantag från kravet på godkännande enligt 1 kap. 9 §, och

b) avses i 1 kap. 9 § första stycket 3, eller
4. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt hol-

dingföretag som avses i 8 kap. 2 a § första stycket 2 c.

2 § Det ansvariga företaget enligt 1 § ska se till att kraven på soliditet och
riskhantering i 6 kap. 1 § och 2 § andra stycket lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3 § och 4 § andra stycket lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls på gruppnivå i enlighet
med det som följer av artiklarna 18�24 i tillsynsförordningen.

3 § �ven om ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag inte är ansvarigt företag enligt 1 §, ska det se till
att kraven i 2 § tillämpas på undergruppsnivå, om

1. institutet, det finansiella holdingföretaget, det blandade finansiella hol-

dingföretaget eller dess moderföretag, när moderföretaget är ett finansiellt
holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, har ett dotterföre-
tag eller har ägarintresse i ett dotterföretag, och

2. dotterföretaget är ett utländskt institut, ett finansiellt institut eller ett

förvaltningsbolag som är etablerat i ett land utanför EES.


6 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:705.
7 Senaste lydelse 2017:705.
8 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2020:1213

background image

7

SFS

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har

tillstånd att förvalta fondföretag.

4 § Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn enligt denna lag
ska på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första
stycket och 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt
8 kap. 4 § första stycket och 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden om riskhantering och genomlysning.

Ett sådant företag ska också införa styrformer, processer och rutiner enligt

första stycket i sina dotterföretag som inte står under tillsyn enligt denna lag.
Sådana dotterföretag ska uppfylla de krav som avses i första stycket på indi-
viduell nivå.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av ett ansvarigt företag enligt 1 §

andra stycket, besluta om undantag från kravet i andra stycket, om företaget
kan visa att ett sådant införande strider mot lagen i det land där dotterföre-
taget är etablerat.

4 kap.


1 § Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven
är uppfyllda, om

1. moderföretaget är ett kreditinstitut,
2. moderföretaget är ett värdepappersbolag och inget av dess dotterföre-

tag är ett kreditinstitut,

3. ett utländskt värdepappersföretag inom EES är moderföretag till ett

kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns något mot-
svarande utländskt företag inom EES med en större total balansomslutning,

4. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

inom EES är moderföretag till ett institut,

5. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

inom EES är moderföretag till två eller flera institut, och

a) ett av instituten är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situatio-

nen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES,

b) ett av instituten är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situatio-

nen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES med en större
balansomslutning, eller

c) ett av instituten är ett värdepappersbolag och det i den konsoliderade

situationen inte finns något

� motsvarande utländskt företag inom EES med en större balansomslut-

ning, eller

� kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES, eller
6. konsolidering krävs enligt artikel 18.3 eller 18.6 i tillsynsförordningen

och

a) ett kreditinstitut har den största balansomslutningen av motsvarande

företag inom EES, eller

b) ett värdepappersbolag har den största balansomslutningen av mot-

svarande företag inom EES och det inte finns något kreditinstitut eller mot-
svarande utländskt företag inom EES.

Första stycket 3, 5 b, 5 c och 6 gäller dock inte om en annan behörig

myndighet utövar tillsyn på individuell nivå över minst två utländska företag
i den konsoliderade situationen och summan av de totala balansomslut-
ningarna för dessa är högre än för det svenska företaget.

2020:1213

background image

8

SFS

�ven om en annan behörig myndighet ska utöva tillsyn över att de grupp-

baserade kraven uppfylls enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller c
eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, ska Finansinspektionen utöva sådan
tillsyn om inspektionen på individuell nivå ska utöva tillsyn över minst två
kreditinstitut respektive värdepappersbolag i den konsoliderade situationen
och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än de för
motsvarande utländska företag inom ett och samma land inom EES.

2 § När Finansinspektionen ska utöva tillsynen enligt 1 § första stycket 1�3,
5 och 6, får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myn-
digheter om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska
ansvara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommel-
se, om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn
till de institut och motsvarande utländska företag det gäller och den relativa
betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna eller behovet av att
säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderhol-

dingföretaget inom EES, det blandade finansiella holdingföretaget eller det
institut eller motsvarande utländska företag som har den största balans-
omslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig
innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna
ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bank-
myndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

3 § Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de institut eller mot-
svarande utländska företag det gäller, den relativa betydelsen av deras verk-
samheter i de olika länderna eller behovet av att säkerställa kontinuitet i
tillsynen på gruppnivå att tillsynen utövas av den myndighet som enligt
artikel 111.1, 111.3 eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet ska utöva den
gruppbaserade tillsynen, får Finansinspektionen komma överens med de
övriga berörda behöriga myndigheterna om att inspektionen eller någon
annan behörig myndighet ska ansvara för tillsynen.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moder-

holdingföretaget inom EES eller det institut eller motsvarande utländska före-
tag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämp-
ligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda
behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen
och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överens-
kommelse.

4 § När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på gruppnivå enligt 1 §,
ska inspektionen lämna en rapport som innehåller en riskvärdering av den
konsoliderade situationen till övriga berörda behöriga myndigheter.

5 §9 Inom fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat en
rapport enligt 4 §, ska inspektionen försöka komma överens med övriga
berörda behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas

1. i enlighet med 2 kap. 2 § med anledning av väsentliga resultat av

likviditetstillsynen, och

2. om huruvida kapitalbasen på gruppnivå är tillräcklig med hänsyn till

den finansiella situationen och riskprofilen och om de kapitalbasnivåer som
krävs för att tillämpa 2 kap. 1 och 1 c §§ på individuell nivå eller gruppnivå.


9 Senaste lydelse 2018:1800.

2020:1213

background image

9

SFS

�verenskommelsen enligt första stycket 1 ska ta hänsyn till de resultat som

framkommit i fråga om institutens organisation, riskhantering och behovet
av särskilda likviditetskrav för specifika institut.

Vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella

holdingföretag


11 § När Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, ska
inspektionen utöva tillsyn över att ett finansiellt holdingföretag eller ett
blandat finansiellt holdingföretag uppfyller sina skyldigheter enligt 1 kap.
7�9 §§.

6 kap.


3 § Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

1. andra behöriga myndigheter,
2. Europeiska bankmyndigheten,
3. Europeiska systemrisknämnden,
4. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
5. myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag,
6. offentliga organ inom EES som avses i artikel 56 första stycket h i

kapitaltäckningsdirektivet, och

7. andra berörda myndigheter, om det uppstår en kritisk situation i Sverige

som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det
finansiella systemet i något land inom EES.

Finansinspektionen får, i den utsträckning som följer av artikel 58a i kapi-

taltäckningsdirektivet, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta infor-
mation med

1. Internationella valutafonden,
2. Världsbanken,
3. Banken för internationell betalningsutjämning, och
4. Rådet för finansiell stabilitet.


8 § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det behövs för till-
synen, göra undersökningar hos

1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos finansiella holding-

företag, holdingföretag med blandad verksamhet och blandade finansiella
holdingföretag för att kontrollera den gruppbaserade redovisningen eller
samlade informationen som företagen är skyldiga att lämna,

2. företag som har fått i uppdrag av ett institut eller ett holdingföretag som

avses i 1 att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, och

3. företag som Finansinspektionen enligt 4 kap. 1 § ska utöva tillsyn över.

7 kap.


Gruppbaserad tillsyn


1 § Om ett institut inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i
kapitaltäckningsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt institut
eller ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holding-
företag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det fall
Finansinspektionen enligt 4 kap. 2�4 §§ skulle ha utövat tillsynen över den
konsoliderade situationen om de bestämmelserna hade gällt.

2020:1213

background image

10

SFS

2 § Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som
utövas av tillsynsmyndigheten i landet utanför EES är likvärdig med den
gruppbaserade tillsyn som anges i artiklarna 11�24 i tillsynsförordningen
och 4 kap. denna lag.

Finansinspektionen ska utföra kontrollen på begäran av moderföretaget

eller av ett inom EES auktoriserat institut, institut för elektroniska pengar
eller motsvarande utländskt företag i den konsoliderade situationen. Innan
Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektio-
nen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska
också före ställningstagandet ha rådfrågat Europeiska bankmyndigheten.

3 § Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa
bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn i artiklarna 11�24 i tillsynsförord-
ningen och 4 kap. denna lag som om moderföretaget haft sitt huvudkontor
inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspek-

tionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säker-
ställer att instituten i den konsoliderade situationen är föremål för tillräcklig
tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett
finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med
huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på insti-
tuten i den konsoliderade situationen, som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna,

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana
andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Krav på ett intermediärt moderföretag inom EES


4 § En grupp ska etablera ett intermediärt moderföretag inom EES, om

1. moderföretaget i gruppen är etablerat i ett land utanför EES,
2. det i gruppen finns minst två institut inom EES, varav åtminstone ett i

Sverige, och

3. det totala värdet på gruppens tillgångar inom EES uppgår till motsva-

rande minst 40 miljarder euro.

Med det totala värdet på gruppens tillgångar inom EES avses summan av
1. institutens tillgångar enligt en konsoliderad balansräkning eller, om en

sådan inte finns, de individuella balansräkningarna, och

2. filialernas tillgångar.

5 § Ett intermediärt moderföretag ska vara ett inom EES

1. godkänt finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföre-

tag, eller

2. auktoriserat kreditinstitut eller, om det inom gruppen inte finns ett

sådant institut, ett auktoriserat värdepappersföretag som omfattas av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om
inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och
2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr
1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/879.

2020:1213

background image

11

SFS

6 § En grupp som avses i 4 § får ha ytterligare ett intermediärt moderföre-
tag inom EES, om förutsättningarna i artikel 21b.2 i kapitaltäckningsdirek-
tivet är uppfyllda.

Ett sådant intermediärt moderföretag får vara ett värdepappersföretag som

avses i 5 § 2.

8 kap.


2 a § Finansinspektionen ska ingripa mot ett finansiellt holdingföretag
eller blandat finansiellt holdingföretag som inte uppfyller sina skyldigheter
enligt 1 kap. 7 eller 8 § genom att

1. besluta att företaget vid stämman inte får företräda sina aktier eller

andelar i dotterföretag som är institut, eller

2. förelägga företaget att
a) inom en viss tid begränsa riskerna i något avseende,
b) avyttra eller minska sitt innehav i institut eller andra dotterföretag i

gruppen,

c) till sina aktieägare överföra ägarintressena i dotterföretag som är insti-

tut,

d) utse ett företag som tillfälligt ansvarar för att säkerställa att kraven i

3 kap. 2 § uppfylls,

e) begränsa eller helt avstå från utdelning eller räntebetalningar, eller
f) lämna in en plan som visar hur företaget utan dröjsmål ska uppfylla

kravet.

Vid ingripande gäller 1 kap. 11�13 §§ i tillämpliga delar, om
1. Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet och företaget är

etablerat i ett annat land inom EES, eller

2. Finansinspektionen inte är samordnande tillsynsmyndighet och före-

taget är etablerat i Sverige.

2 b § Om någon som ingår i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller
ett blandat finansiellt holdingföretag inte uppfyller de krav som anges i
3 kap. 5 §, får Finansinspektionen besluta att personen eller personerna inte
längre får vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

Finansinspektionen får då utse en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till

dess företaget utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

2 c § Finansinspektionen får ingripa genom att besluta att ett företag som
avses i 1 kap. 7 § eller någon som ingår i ledningen i ett sådant företag ska
betala en sanktionsavgift, om

1. företaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt någon av 1 kap. 7�9 §§,

eller

2. företaget är ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansi-

ellt moderholdingföretag och inte uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller
sju i tillsynsförordningen eller 2 kap. 1 eller 2 § på grupp- eller undergrupp-
snivå.

Vid ingripande gäller 15 kap. 1 b, 1 c och 8�9 d §§ lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse i tillämpliga delar.

Vid en överträdelse enligt första stycket 1 får Finansinspektionen också

besluta att den eller de ägare av aktier eller andelar som medverkat till över-
trädelsen inte får företräda aktierna eller andelarna vid stämman. Vid en
överträdelse enligt första stycket 2 får inspektionen också besluta att någon
som ingår i ledningen i ett sådant företag under en viss tid, lägst tre år och

2020:1213

background image

12

SFS

högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett
kreditinstitut, eller ersättare för någon av dem.

10 kap.


1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter som kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
3. stora exponeringar,
4. exponeringar i fastigheter,
5. säkerställda obligationer,
6. likviditetskrav,
7. interna modeller för marknadsrisker,
8. schablonmetoden för marknadsrisker,
9. schablonmetoden för kreditrisker,
10. IRK-metoden för kreditrisker,
11. motpartsrisker,
12. värdepapperisering,
13. bruttosoliditet,
14. konsolidering av de gruppbaserade kraven,
15. omklassificering av positioner, och
16. klassificering av institut.


2 §10 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i led-

ningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-
företag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska

offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431�455 i tillsyns-
förordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
4. när kapitalbaskraven i tillsynsförordningen eller Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett
allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt
ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt
om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och
förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 inte ska anses
täcka en risk och hur nivån på ett särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. för att
täcka en sådan risk ska fastställas,

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap.

2 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fast-
ställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband
med en översyn och utvärdering av ett institut, och

6. hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas.

1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2020.
2. Ett företag som avses i 1 kap. 7 § får, om det var etablerat den 27 juni

2019 och har gett in en ansökan om godkännande eller undantag från god-
kännande till Finansinspektionen senast den 28 juni 2021, fortsätta att driva
sin verksamhet till dess att ansökan har prövats slutligt.


10 Senaste lydelse 2018:1800.

2020:1213

background image

13

SFS

3. En grupp som avses i 7 kap. 4 § ska senast den 30 december 2023

etablera ett intermediärt moderföretag inom EES eller, i tillämpliga fall, två
intermediära moderföretag inom EES, om det i gruppen den 27 juni 2019
fanns minst två institut inom EES, varav åtminstone ett i Sverige, och det
totala värdet av gruppens tillgångar inom EES vid den tidpunkten uppgick
till motsvarande minst 40 miljarder euro.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2020:1213