SFS 2020:1216 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-1216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 7 och 9 §§, 2 kap. 2 § och rubriken närmast
före 1 kap. 7 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
ska ha följande lydelse.

1 kap.
Finansinspektionens tillsyn och tillsynsbefogenheter
2

7 §3 Bestämmelser om Finansinspektionens översyn och utvärdering av
kreditinstitut finns i 9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och
kapitalbuffertar.

Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap. 1 § lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse förelägga ett kreditinstitut att lämna extra
och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kredit-
institut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och
om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 (kapitaltäcknings-
direktivet).

9 §4 Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Euro-
peiska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning
som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

2 kap.
2 §
Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse ska följande handlingar ges in:

1. en plan för den planerade verksamheten (verksamhetsplan),
2. ett förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar eller till ändring

av dessa, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.
2 Senaste lydelse 2006:1535.
3 Senaste lydelse 2014:995.
4 Senaste lydelse 2014:995.

SFS

2020:1216

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1216

3. en beskrivning av de styrformer, processer och metoder som avses i

artikel 74.1 i kapitaltäckningsdirektivet.

I verksamhetsplanen ska det ingå uppgifter om organisationsstruktur och,

i förekommande fall, moderföretag, finansiella holdingföretag och blandade
finansiella holdingföretag på gruppnivå.

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)