SFS 2020:1218 Förordning om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

SFS2020-1218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn

och kapitalbuffertar

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver1 att 2, 3, 9, 11 och 14 §§ och rubriken närmast före
9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar ska ha
följande lydelse.

2 §2 I denna förordning betyder

1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över
institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/878, och

3. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma

betydelse som i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

3 §3 Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla

1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för

att genomföra kapitaltäckningsdirektivet,

2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i

kapitaltäckningsdirektivet har utnyttjats,

3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och

utvärderingsprocessen enligt 9 §,

4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet institut, kapitalkrav och

andra centrala aspekter som rör tillsynen över institut,

5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som

rör tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.
2 Senaste lydelse 2015:181.
3 Senaste lydelse 2015:181.

SFS

2020:1218

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1218

6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 68, 131.12,

133.13 och 143.1 d i kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionens tillsyn och tillsynsbefogenheter
9 §
Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de bestämmelser om över-
syns- och utvärderingsprocess som finns i artiklarna 97�101 i kapitaltäck-
ningsdirektivet.

Om Finansinspektionen beslutar om särskilda kapitalbaskrav enligt 2 kap.

1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag, gäller förutsättningarna enligt artikel 104a.2 och 104a.3 i
kapitaltäckningsdirektivet.

11 § Finansinspektionen ska använda sig av Europeiska bankmyndig-
hetens centrala databas vid lämplighetsprövning enligt 3 kap. 2 § första
stycket 4 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 1 § 5
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 3 kap. 1 § första stycket 5
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

14 §4 När Finansinspektionen beslutar om en systemriskbuffert

1. ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella

negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder
inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett
hinder för den inre marknadens funktion,

2. tillämpas artikel 133.7 i kapitaltäckningsdirektivet.
Finansinspektionen ska minst en gång vartannat år göra en översyn av

systemriskbufferten.

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:1346.