SFS 2020:1219 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

SFS2020-1219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion

för Statens energimyndighet

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2014:520) med instruktion för
Statens energimyndighet ska ha följande lydelse.

3 §1 Statens energimyndighet ska

1. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag och

göra beräkningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi
från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513,

2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa
försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr
994/2010,

3. till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat år redo-

visa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer
inom undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,

4. vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp insatserna inom

ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den
4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upp-
hävande av direktiv 2010/30/EU och inom ramen för genomförandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober
2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för
energirelaterade produkter,

5. fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett

internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den
18 november 1974 (S� 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som
följer av avtalet,

6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den

14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimi-
lager av råolja och/eller petroleumprodukter,

7. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

1 Senaste lydelse 2019:1304.

SFS

2020:1219

Publicerad
den

15 december 2020

background image

2

SFS

2020:1219

8. ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv
slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av
rådets direktiv 93/76/EEG,

9. främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och

energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov av åtgärder för att
undanröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa marknader i enlighet
med vad som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven
2004/8/EG och 2006/32/EG,

10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i enlighet

med riktlinjer i regeringens plan för genomförande av artikel 7 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

11. se till att informationen om tillgängliga energieffektivitetsmeka-

nismer och de finansiella och rättsliga ramarna tydligt redovisas och sprids
till alla berörda marknadsaktörer i enlighet med vad som anges i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

12. uppmuntra tillhandahållandet av information till banker och andra

finansinstitut om möjligheter att delta i finansieringen av åtgärder för att för-
bättra energieffektiviteten i enlighet med vad som anges i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

13. i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv

2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer, däribland lokala och regio-
nala myndigheter, främja initiativ för att informera, medvetandegöra och ut-
bilda medborgarna om fördelarna med och de praktiska detaljerna kring
åtgärder för att förbättra energieffektiviteten,

14. som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara medlem i

Association of Issuing Bodies (AIB) för Sveriges räkning,

15. vara marknadskontrollmyndighet enligt lagen (2018:550) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning och lagen
(2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsför-
ordning,

16. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn
och om upphävande av direktiv 2005/89/EG, och

17. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941
a) särskilt samverka med Affärsverket svenska kraftnät i syfte att säker-

ställa ett effektivt utarbetande och korrekt genomförande av riskberedskaps-
planer samt att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser och in-
formationsutbyte om sådana, och

b) beakta de underlag som Affärsverket svenska kraftnät tar fram enligt

förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)