SFS 2020:1223 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

SFS2020-1223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § strålskyddsförordningen (2018:506)
ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
1 I ärenden om etikprövning av medicinsk, biomedicinsk eller odonto-
logisk forskning som innebär exponering med joniserande strålning ska
Etikprövningsmyndigheten fastställa dosrestriktioner för forskningsperson-
er som inte förväntas få någon direkt medicinsk fördel av exponeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1884.

SFS

2020:1223

Publicerad
den

18 december 2020