SFS 2020:1225 Förordning om ändring i förordningen (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

SFS2020-1225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:154) om förlängning av

giltighetstiden för handlingar och ändrade

tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2020:154) om
förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder
inom sjöfartsområdet1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i
ytterligare femton månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha
löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020�31 maj 2021,
dock längst till och med den 30 september 2021:

� Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från

fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

� Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och

andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den
lagen.

� Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter

meddelade med stöd av den lagen.

� Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen

(2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade
med stöd av den förordningen.

3 §3 Sådan tillsyn av fartyg och service av utrustning ombord som ska ske
med viss periodicitet under giltighetstiden för certifikat eller andra hand-
lingar som avses i 1 § får som längst anstå femton månader från den dag då
tillsynen eller servicen senast skulle ha utförts, om denna dag infaller under
perioden den 17 juni 2020�31 maj 2021, dock längst till och med den
30 september 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:498.
2 Senaste lydelse 2020:753.
3 Senaste lydelse 2020:753.

SFS

2020:1225

Publicerad
den

18 december 2020