SFS 2020:1230 Förordning om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-1230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:195) om vissa

sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:195) om vissa sjuk-
penningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

dels att 2, 6 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, av följande

lydelse.

2 §1 En försäkrad som har fått ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket
lagen (1991:1047) om sjuklön har rätt att efter ansökan få ersättning för av-
draget från Försäkringskassan. Sådan ersättning lämnas i form av sjuk-
penning för en hel dag oavsett om den försäkrade har fått karensavdrag från
en eller flera arbetsgivare. Ersättningen lämnas med ett belopp om
810 kronor oavsett karensavdragets storlek. För rätt till ersättning krävs inte
att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst.

Den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt på grund av sjuk-

dom om arbetsgivaren har gjort ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket
lagen om sjuklön.

6 § Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av
annat förvärvsarbete, får sjukpenning lämnas för de första 14 dagarna av
sjukperioden oavsett vilken karenstid den försäkrade har enligt 27 kap. 27 a
eller 30 § socialförsäkringsbalken. För dessa dagar lämnas sjukpenning för
en hel dag. Ersättningen lämnas med ett belopp om 810 kronor per dag.

För tid efter de första 14 dagarna av sjukperioden ska sjukpenning beräk-

nas och lämnas enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap. socialförsäkrings-
balken.

9 §2 I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska
en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande av-
gifter och skatt, överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader,
inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, få ersättning för överskjutande
del av sjuklönekostnaden enligt andra stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer

av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger

� 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens löne-

kostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad,

1 Senaste lydelse 2020:510.
2 Senaste lydelse 2020:510.

SFS

2020:1230

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

SFS

2020:1230

� 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens löne-

kostnad överstiger 250 000 kronor men inte 500 000 kronor per månad,

� 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens löne-

kostnad överstiger 500 000 kronor men inte 1 000 000 kronor per månad,

� 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens löne-

kostnad överstiger 1 000 000 kronor men inte 1 667 000 kronor per månad,
och

� 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens löne-

kostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.

9 a § I fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i
arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari�mars 2020
gäller andra och tredje styckena.

I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en

arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter
och skatt, under den aktuella tremånadersperioden överstiger en viss del av
arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och
skatt, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, få ersätt-
ning med högst 250 000 kronor för överskjutande del av sjuklönekostnaden
enligt tredje stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas till den del kostnaden överstiger
� 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

uppgår till högst 750 000 kronor för tremånadersperioden,

� 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 750 000 kronor men inte 1,5 miljoner kronor för tremånaders-
perioden,

� 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 1,5 men inte 3 miljoner kronor för tremånadersperioden,

� 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 3 men inte 5 miljoner kronor för tremånadersperioden, och

� 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 5 miljoner kronor för tremånadersperioden.

9 b § Med avgifter och skatt enligt 9 § första stycket och 9 a § andra
stycket avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. För ersättning för karensavdrag som avser tid före ikraftträdandet gäller

2 § i den äldre lydelsen.

3. För sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet gäller 6 § i den äldre

lydelsen.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)