SFS 2020:1231 Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-1231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa

sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:195) om vissa sjukpenning-
förmåner med anledning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
a) ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning som avser tid före

ikraftträdandet i de fall ansökan om ersättning har kommit in till Försäk-
ringskassan före den 1 juni 2021,

b) ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivar-

deklarationer för redovisningsperioderna januari 2020�februari 2021, och

c) utlämnande av uppgifter enligt 10 a §.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1231

Publicerad
den

18 december 2020