SFS 2020:1232 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om

tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige, som gäller till och med den 22 december 20201,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 mars 2021,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §2 En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än

tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket,

5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en
person som omfattas av någon av punkterna 1�4 eller till en svensk
medborgare,

6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7), eller

7. är bosatt i en sådan stat som anges i bilagan till denna förordning.
Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt

angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och

personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,
3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:847.

2 Senaste lydelse 2020:913.

SFS

2020:1232

Publicerad
den

18 december 2020

background image

SFS

2020:1232

2

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för
organisationernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal
inom det civila försvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med trängande familjeskäl,
9. sjömän,
10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera, och
12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 december 2020.
2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången vid

inresa efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)