SFS 2020:1233 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2020-1233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1266) med instruk-
tion för Försvarsmakten

dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 1�3, 3 b, 4, 5 c, 5 f, 7 och 21 §§ och rubriken närmast före 1 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 b §, och närmast före 11 b § en

ny rubrik av följande lydelse.

Ansvar och uppgifter
1 §
1 Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat
angrepp.

2 §2 Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges
territoriella integritet. Myndigheten ska ha förmåga att värna Sveriges
suveräna rättigheter och svenska intressen samt att förebygga och hantera
konflikter och krig såväl nationellt som internationellt.

Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter självständigt eller i

samverkan med andra myndigheter, stater och organisationer.

Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser

kunna lämna stöd till civil verksamhet.

2 a §3 Försvarsmakten ska organisera krigsförband och vidta de för-
beredelser i övrigt som behövs för att kunna lösa myndighetens huvud-
uppgift.

Försvarsmakten ska planera för att kunna genomföra påskyndad krigs-

förbandsproduktion.

3 §4 Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och
identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag
för beslut om höjd beredskap. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot
militärt stöd.

Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna på-

börja operativ verksamhet omedelbart. Krigsorganisationen ska kunna mobi-
liseras.

1 Senaste lydelse 2015:722.
2 Senaste lydelse 2015:722.
3 Senaste lydelse 2015:722.
4 Senaste lydelse 2015:722.

SFS

2020:1233

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

SFS

2020:1233

Försvarsmakten ska ha en aktuell försvarsplanering. Planeringen ska om-

fatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens
verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplysningar till be-
rörda myndigheter om förhållanden i försvarsplaneringen som har betydelse
för deras verksamhet.

3 b §5 Försvarsmakten ska

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunder-

rättelseverksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd infor-
mation,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan

signalskyddsverksamhet,

5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjöläges-

information sammanställd för civila behov,

6. på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportstödjande verk-

samhet inom försvarssektorn,

7. medverka i statsceremonier, och
8. på begäran av polisen utföra helikoptertransporter enligt förordningen

(2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter.

4 § Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen (2006:939) om
kvalificerade skyddsidentiteter i fall som avses i 2 § 2 samma lag.

5 c §6 Försvarsmakten ska i sin verksamhet verka i enlighet med Förenta
nationernas säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och
säkerhet samt efterföljande resolutioner. Resolutionerna ska särskilt beaktas
vid utbildning samt vid planering, genomförande och utvärdering av inter-
nationella insatser.

5 f §7 Försvarsmakten ska beställa forskning och utveckling, samt bedriva
egna studier och försök, för inriktning och utveckling av det militära för-
svaret och för att säkerställa dess tillgång till integritetskritisk kunskap.

7 §8 Försvarsmakten ska samordna försvarsplaneringen inom myndig-
heten med motsvarande planering inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3�5 kap.

miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om militärt för-
svar.

Försvarsmakten får ta del av planeringen för höjd beredskap hos de myn-

digheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters
åtgärder vid höjd beredskap.

5 Senaste lydelse 2017:112.
6 Senaste lydelse 2010:650.
7 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:806.
8 Senaste lydelse 2015:1063.

background image

3

SFS

2020:1233

Samverkan om investeringar
11 b §
Försvarsmakten ska ge Försvarets materielverk tillfälle att yttra sig
om genomförbarheten av investeringsplanen i fråga om anskaffning av
materiel och anläggningar.

Försvarsmakten ska ge Fortifikationsverket tillfälle att yttra sig om inve-

steringar i infrastruktur.

21 §9 Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar inom Försvars-
makten för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården,
tandvården och smittskyddet samt för offentlig kontroll av livsmedel, foder
och animaliska biprodukter och djurskyddet i enlighet med särskilda
bestämmelser. Inspektören är i dessa fall behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Inspektören får meddela interna
föreskrifter för Försvarsmakten om hur de gällande bestämmelserna inom
området ska följas.

När inspektören utövar sin tillsyn eller kontroll, är han eller hon inte

underställd överbefälhavaren.

Om det vid tillsynen eller kontrollen konstateras allvarliga brister som

myndigheten trots påpekanden inte har rättat till, ska försvarsinspektören för
hälsa och miljö anmäla detta till regeringen.

De föreskrifter som Försvarsmakten får meddela enligt 4 kap. 3 § för-

ordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., 41 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 40 § livs-
medelsförordningen (2006:813), 4 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614)
och 26 § förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och
miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet,
beslutas av försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2017:806.