SFS 2020:1234 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

SFS2020-1234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion

för Försvarets materielverk

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:854) med instruktion
för Försvarets materielverk

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 c §, av följande lydelse.

3 §1 Försvarets materielverk ska bedriva exportstödjande verksamhet inom
försvarssektorn. Verksamheten ska bidra till försvarets materielförsörjning
och dess operativa förmåga eller i övrigt vara till nytta för svensk försvars-
och säkerhetspolitik.

3 c § Försvarets materielverk ska samordna och genomföra förhandlingar
mellan stödberättigade aktörer, berörda myndigheter och medlemsstater i
Europeiska unionen i frågor som rör Europeiska försvarsfonden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:723.

SFS

2020:1234

Publicerad
den

18 december 2020