SFS 2020:1237 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

SFS2020-1237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 14 § studiestödslagen
(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.
14 §
2 Utöver det studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studielån
lämnas i form av tilläggslån till vissa studerande från och med det kalenderår
då den studerande fyller 25 år. Vid studier på heltid får tilläggslån lämnas
med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studie-
medel utgör 1,98 procent av prisbasbeloppet. Sådana lån får dock lämnas
under högst 120 veckor.

Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas under högst det antal veckor

som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som för varje
vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

2. 0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. de förutsättningar som i övrigt ska gälla för tilläggslån, och
2. att tilläggslån vid extraordinära händelser i fredstid får lämnas med

högre belopp än vad som anges i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2, rskr. 2020/21:147.
2 Senaste lydelse 2013:1119.

SFS

2020:1237

Publicerad
den

18 december 2020