SFS 2020:1238 Förordning om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

SFS2020-1238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:201) om studiestöd
vid spridning av viss smitta

dels att 1, 2 och 2 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 c §, och närmast före 2 c § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om studiestöd i form av
studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet som har samband
med åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Förordningen innehåller även bestämmelser om
� den inkomstprövning som ska göras för studiemedel och studiestarts-

stöd för 2020,

� undantag från krav för att få studiestartsstöd för den som börjar studera

det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021, och

� studielån i form av tilläggslån som får lämnas med högre belopp under

2021 och 2022.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §2 Bestämmelserna i denna förordning ansluter till

� 3 kap. 20 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 a § lagen (2017:527)

om studiestartsstöd i fråga om 2 a §,

� 6 § lagen om studiestartsstöd i fråga om 2 b §,
� 3 kap. 14 § studiestödslagen i fråga om 2 c §,
� 2 kap. 10 § studiestödslagen i fråga om 3 §,
� 3 kap. 24 § studiestödslagen i fråga om 4 och 6 §§,
� 24 § lagen om studiestartsstöd i fråga om 5 §, och
� 4 kap. 23 § studiestödslagen i fråga om 7 §.

2 b §3 För studier som påbörjas under det andra kalenderhalvåret 2020
eller under 2021 får studiestartsstöd lämnas till en arbetssökande som avses
i 4 § första stycket förordningen (2017:532) om studiestartsstöd trots att han
eller hon har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt
program under kortare tid än sammanlagt sex månader inom ramtiden.

1 Senaste lydelse 2020:445.
2 Senaste lydelse 2020:445.
3 Senaste lydelse 2020:445.

SFS

2020:1238

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

SFS

2020:1238

Tilläggslån med högre belopp under 2021 och 2022
2 c §
Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får
lämnas med högre belopp än som anges där om lånet avser tid under 2021
och 2022. Vid studier på heltid får tilläggslån under denna tid lämnas med
ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel
utgör 2,48 procent av prisbasbeloppet. Vid studier på deltid får tilläggslån
lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till
studiemedel utgör

� 1,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

� 1,24 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)