SFS 2020:1239 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2020-1239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 1 kap. 3 §, 6 kap. 6, 13 och 16 §§, 53 kap. 2 och 3 §§, 72 kap. 1 §,

102 kap. 7 §, 106 kap. 26 §, 110 kap. 6 §, 112 kap. 4 och 7 §§ och 113 kap.
1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 74 a kap., en ny paragraf, 113 kap.

36 a §, och närmast före 113 kap. 36 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 �vergripande bestämmelser finns i 1�7 kap. (avdelning A).

Vidare finns bestämmelser om
� familjeförmåner i 8�22 kap. (avdelning B),
� förmåner vid sjukdom eller arbetsskada i 23�47 kap. (avdelning C),
� särskilda förmåner vid funktionshinder i 48�52 kap. (avdelning D),
� förmåner vid ålderdom i 53�74 a kap. (avdelning E),
� förmåner till efterlevande i 75�92 kap. (avdelning F), och
� bostadsstöd i 93�103 e kap. (avdelning G).
Vissa gemensamma bestämmelser om förmånerna, handläggningen och

organisationen finns i 104�117 kap. (avdelning H).

6 kap.
6 §
Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner:

Avdelning B Familjeförmåner

1. graviditetspenning,

(10 kap.)

2. föräldrapenning på grundnivå eller sjuk-

penningnivå och tillfällig föräldrapenning,

(11�13 kap.)

Avdelning C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada

3. sjukpenning,

(24�28 kap.)

4. rehabilitering, rehabiliteringsersättning och

bidrag till arbetshjälpmedel,

(29�31 kap.)

5. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomst-

relaterad aktivitetsersättning,

(33, 34, 36 och 37 kap.)

6. arbetsskadeersättning,

(39�42 kap.)

7. närståendepenning,

(47 kap.)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139.
2 Senaste lydelse 2011:1513.

SFS

2020:1239

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

SFS

Avdelning E Förmåner vid ålderdom

8. inkomstgrundad ålderspension,

(55�64 och 69�71 kap.)

8 a. inkomstpensionstillägg,

(74 a kap.)

Avdelning F Förmåner till efterlevande

9. inkomstrelaterad efterlevandepension,

(77, 78, 80 och 82�
85 kap.)

10. efterlevandeförmåner från arbetsskade-

försäkringen, och

(87 och 88 kap.)

11. efterlevandeskydd i form av premiepension.

(89�92 kap.).

13 § Arbetsbaserade förmåner enligt 6 § 1�5 och 7�8 a får inte lämnas för
längre tid tillbaka än tre månader före den månad då Försäkringskassan fick
kännedom om arbetet.

Bestämmelser om anmälan om arbete för den som inte är bosatt i Sverige

finns i 110 kap. 44 §.

16 § Förmåner enligt 6 § 5, 6, 8 och 9�11 lämnas för tid då den försäkrade
vistas utomlands så länge rätten till förmånen består. Detta gäller också i
fråga om föräldrapenning på grund- eller sjukpenningnivå enligt 6 § 2,

1. om barnet är bosatt i Sverige, eller
2. om Försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband med

adoption.

Första stycket första meningen gäller också i fråga om inkomstpensions-

tillägg enligt 6 § 8 a om den försäkrade anses vara bosatt i Sverige.

53 kap.


2 § Förmåner vid ålderdom enligt denna avdelning är

1. allmän ålderspension i form av
a) inkomstgrundad ålderspension, och
b) garantipension,
2. särskilt pensionstillägg som tillägg till allmän ålderspension,
3. äldreförsörjningsstöd som tillägg till eller i stället för allmän ålders-

pension, och

4. inkomstpensionstillägg som tillägg till inkomstgrundad ålderspension.

3 § I detta kapitel finns inledande bestämmelser om förmåner vid ålder-
dom.

Vidare finns
� övergripande bestämmelser om allmän ålderspension i 54�56 kap.,
� bestämmelser om inkomstgrundad ålderspension i 57�64 kap.,
� bestämmelser om garantipension i 65�67 kap.,
� vissa gemensamma bestämmelser om allmän ålderspension i 68�

71 kap., och

� bestämmelser om särskilda förmåner vid ålderdom i 72�74 a kap.

72 kap.


1 § I denna underavdelning finns bestämmelser om

� särskilt pensionstillägg i 73 kap.,
� äldreförsörjningsstöd i 74 kap., och
� inkomstpensionstillägg i 74 a kap.

2020:1239

background image

3

SFS

74 a kap. Tillägg till inkomstgrundad ålderspension


Innehåll


1 § I detta kapitel finns en inledande bestämmelse i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
� rätten till inkomstpensionstillägg i 3 §,
� försäkringstid i 4�6 §§,
� uttag av inkomstpensionstillägg m.m. i 7 och 8 §§,
� beräkningsunderlag för inkomstpensionstillägg i 9�12 §§,
� beräkning av inkomstpensionstillägg i 13�22 §§,
� ändring av beräkningsunderlag för inkomstpensionstillägg i 23 §, och
� likställande med allmän ålderspension vid utbetalning i 24 §.

Inledande bestämmelse


2 § Ett inkomstpensionstillägg kan lämnas till den inkomstgrundade ålders-
pensionen enligt 55 kap. 5 och 6 §§.

Rätten till inkomstpensionstillägg


3 § Inkomstpensionstillägg kan lämnas till en försäkrad som har en för-
säkringstid enligt 4�6 §§ om minst ett år och som tar ut inkomstgrundad
ålderspension.

Försäkringstid


Försäkrade födda 1938 eller senare


4 § Som försäkringstid för inkomstpensionstillägg för en försäkrad som är
född 1938 eller senare räknas kalenderår för vilket det har fastställts pen-
sionsgrundande inkomst enligt 59 kap. Försäkringstiden ska dock endast
räknas fram till och med det andra året före det år inkomstpensionstillägget
avser.

Försäkrade födda 1937 eller tidigare


5 § Som försäkringstid för inkomstpensionstillägg för en försäkrad som är
född 1937 eller tidigare räknas kalenderår för vilket han eller hon har till-
godoräknats pensionspoäng för tilläggspension enligt 61 kap.

�&r med sjömansskatt


6 § För en försäkrad som inte är svensk medborgare ska år före 1974, för
vilka sjömansskatt har betalats, likställas med år för vilka pensionspoäng har
beräknats vid bedömningen av försäkringstiden för inkomstpensionstillägg.

Uttag av inkomstpensionstillägg m.m.


7 § Inkomstpensionstillägg lämnas tidigast från och med den månad då
den försäkrade fyller 65 år.

8 § Det som föreskrivs om allmän ålderspension i 56 kap. i fråga om för-
månstid i 4, 5 och 7 §§, ökat uttag i 9 §, återkallelse och minskning av uttag
i 10 § och omräkning i 13 § ska även gälla inkomstpensionstillägg.

Inkomstpensionstillägg får lämnas utan ansökan från och med den månad

den försäkrade fyller 65 år om den försäkrade fick hel sjukersättning
omedelbart före den månaden.

2020:1239

background image

4

SFS

Beräkningsunderlag för inkomstpensionstillägg


9 § Till grund för beräkning av inkomstpensionstillägget enligt 13�22 §§
ska ligga den inkomstgrundade ålderspension som den försäkrade har rätt
till för samma år med de ändringar och tillägg som anges i 10�12 §§ (beräk-
ningsunderlaget).

10 § Med inkomstgrundad ålderspension enligt 9 § avses inkomstgrundad
ålderspension enligt denna balk före sådan minskning som anges i 69 kap.
2�12 §§.

Inkomstpension och premiepension ska beräknas som om den försäkrade

endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om
denna pensionsrätt, före sådan minskning enligt 61 kap. 10 §, hade utgjort
18,5 procent av pensionsunderlaget.

11 §
Arbetsskadelivränta som betalas ut enligt 4 kap. 40 § lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ingå i beräknings-
underlaget.

12 § Om den försäkrade har rätt till inkomstpension eller tilläggspension
ska beräkningsunderlaget alltid bestämmas som om inkomstpensionen och
tilläggspensionen hade börjat lyftas den kalendermånad då den försäkrade
fyller 65 år. Om sådant garantitillägg lämnas som avses i 63 kap. 18 och
19 §§ och inkomstpension eller tilläggspension har tagits ut före den
kalendermånad då den försäkrade fyllde 65 år ska, när beräkningsunderlaget
bestäms, detta tillägg ökas på motsvarande sätt som hel årlig tilläggspension
har minskats enligt 63 kap. 20 §.

Vidare ska
� det som föreskrivs om garantipension i fråga om obetalda avgifter i

67 kap. 18 § tillämpas på inkomstpensionstillägg för en försäkrad som är
född 1938 eller senare, och

� det som föreskrivs i 66 kap. 7 § och 67 kap. 19 § om garantipension i

fråga om överföring av pensionsrättigheter enligt lagen (2002:125) om över-
föring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemen-
skaperna tillämpas på inkomstpensionstillägg.

Beräkning av inkomstpensionstillägg


Inkomstgränser och förmånsbelopp


13 § Inkomstpensionstillägg lämnas med följande förmånsbelopp per år i
kronor för kalenderår 2021. För efterföljande år räknas inkomstgränserna
om på det sätt som anges i 14�16 §§.

Fastställt beräkningsunderlag i kronor

Förmånsbelopp i kronor

Nedre gräns

�vre gräns

108 000

109 999

300

110 000

111 999

900

112 000

113 999

1 500

114 000

115 999

2 100

116 000

117 999

2 700

118 000

119 999

3 300

120 000

121 999

3 900

122 000

123 999

4 500

124 000

125 999

5 100

126 000

127 999

5 700

2020:1239

background image

5

SFS

128 000

129 999

6 300

130 000

131 999

6 900

132 000

167 999

7 200

168 000

170 999

6 900

171 000

173 999

6 300

174 000

176 999

5 700

177 000

179 999

5 100

180 000

182 999

4 500

183 000

185 999

3 900

186 000

188 999

3 300

189 000

191 999

2 700

192 000

194 999

2 100

195 000

197 999

1 500

198 000

200 999

900

201 000

203 999

300


Indexering av inkomstgränserna


14 § För kalenderåret 2022 och följande år ska inkomstgränserna i 13 §
räknas om genom indexering vid varje årsskifte.

15 § Indexeringen beräknas som produkten av

� den inkomstgräns som gäller före årsskiftet och
� kvoten mellan inkomstindexet efter årsskiftet och inkomstindexet före

årsskiftet, sedan den nämnda kvoten dividerats med talet 1,016.

De framräknade inkomstgränserna enligt första stycket avrundas till hela

kronor.

För år då balansindex fastställs ska beräkningen göras med hänsyn till

detta index i stället för inkomstindexet.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om in-
komstgränserna.

Avkortning om försäkringstiden understiger viss tid


17 § För en försäkrad född 1945 eller senare som inte kan tillgodoräknas
40 års försäkringstid för inkomstpensionstillägg ska förmånsbeloppet av-
kortas till så stor andel som svarar mot kvoten mellan

� försäkringstiden, och
� talet 40.

18 § För en försäkrad född under något av åren 1938�1944 som inte kan
tillgodoräknas 35 års försäkringstid för inkomstpensionstillägg ska för-
månsbeloppet avkortas till så stor andel som svarar mot kvoten mellan

� försäkringstiden, och
� talet 35.

19 § För en försäkrad född under något av åren 1924�1937 som inte kan
tillgodoräknas 30 års försäkringstid för inkomstpensionstillägg ska för-
månsbeloppet avkortas till så stor andel som svarar mot kvoten mellan

� försäkringstiden, och
� talet 30.

20 § För en försäkrad född under något av åren 1915�1923 som inte kan
tillgodoräknas försäkringstid för inkomstpensionstillägg motsvarande 20 år

2020:1239

background image

6

SFS

ökat med 1 för varje helt år från och med 1915 till utgången av den försäk-
rades födelseår, ska förmånsbeloppet avkortas till så stor andel som svarar
mot kvoten mellan

� försäkringstiden, och
� talet 20 ökat med 1 för varje år från och med 1915 till utgången av den

försäkrades födelseår.

21 § För en försäkrad född 1914 eller tidigare som inte kan tillgodoräknas
20 års försäkringstid för inkomstpensionstillägg ska förmånsbeloppet
avkortas till så stor andel som svarar mot kvoten mellan

� försäkringstiden, och
� talet 20.

Partiellt inkomstpensionstillägg


22 § Uttag av inkomstpensionstillägg får endast göras i samma utsträck-
ning som den försäkrade tar ut inkomstpension eller tilläggspension för
samma tid.

Partiellt inkomstpensionstillägg utgör en så stor andel av inkomstpen-

sionstillägget beräknat enligt 13�21 §§ vid helt uttag som svarar mot den
andel som tas ut.

�ndring av beräkningsunderlag för inkomstpensionstillägg


23 § Ett beslut om inkomstpensionstillägg ska ändras av Pensionsmyndig-
heten om det föranleds av en ändring som har gjorts i fråga om den inkomst-
grundade ålderspensionen eller den försäkringstid som har legat till grund
för beräkningen av inkomstpensionstillägget.

Den försäkrade ska skriftligen underrättas om ändringen och om möjlig-

heten att begära omprövning av beslutet.

Likställande med allmän ålderspension vid utbetalning


24 § Det som föreskrivs om utbetalningsperiod om allmän ålderspension i
71 kap. 2 § och om inkomst- och tilläggspension i 71 kap. 3 och 4 §§ ska
tillämpas på inkomstpensionstillägg.

102 kap.


7 §3 Den bidragsgrundande inkomsten är summan av

1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § in-

komstskattelagen (1999:1229) minskat med inkomstpensionstillägg enligt
74 a kap.,

2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat

enligt 8 §,

3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 9 § utifrån de uppgifter

som har legat till grund för Skatteverkets beslut om slutlig skatt, för senast
möjliga beskattningsår, som har fattats närmast före den första månad som
prövningen av bostadstillägget avser,

4. del av förmögenhet enligt 10�13 §§, och
5. vissa andra inkomster enligt 15 §.


3 Senaste lydelse 2017:554.

2020:1239

background image

7

SFS

106 kap.


26 § Bestämmelserna i 27�29 §§ gäller allmän ålderspension, särskilt pen-
sionstillägg, äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg. När det
gäller äldreförsörjningsstöd tillämpas även det som föreskrivs om bostads-
tillägg i 35 §.

110 kap.


6 §4 Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följ-
ande förmåner.

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock sär-

skilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är

förhindrad eller har synnerliga svårigheter att göra en ansökan.

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan

att det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för be-

gränsad tid får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att
ansökan om detta har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns

beträffande

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25�27 §§,
2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,
3. inkomstpensionstillägg i 74 a kap. 8 § andra stycket,
4. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,
5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och
6. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket.

112 kap.


4 §5 Interimistiska beslut om ersättning enligt 2 och 3 §§ får inte fattas i
ärenden om adoptionsbidrag, bilstöd eller särskilt pensionstillägg.

Interimistiska beslut enligt 2 § får inte fattas i ärenden om allmän ålders-

pension, inkomstpensionstillägg, efterlevandepension eller efterlevande-
stöd.

Interimistiska beslut enligt 3 § får inte fattas i ärenden om assistansersätt-

ning.

7 §6 Beslut om allmän ålderspension får fattas genom automatiserad be-
handling av Pensionsmyndigheten om en klargörande motivering för be-
slutet får utelämnas enligt 32 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).
Detsamma gäller i tillämpliga delar för beslut om inkomstpensionstillägg,
efterlevandepension och efterlevandestöd.

113 kap.


1 §7 I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
� ändring av beslut i 3�6 §§,
� omprövning av beslut i 7�9 §§,


4 Senaste lydelse 2020:432.
5 Senaste lydelse 2017:554.
6 Senaste lydelse 2018:780.
7 Senaste lydelse 2018:772.

2020:1239

background image

8

SFS

� överklagande av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut

i 10�15 §§,

� överklagande av allmän förvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 §§,
� tidsfrister för begäran om omprövning och överklagande i 19 och 20 §§,
� handlingar till fel myndighet i 20 a §, och
� avvisningsbeslut i 21 §.
Slutligen finns särskilda bestämmelser om
� allmän ålderspension i 22�36 §§,
� inkomstpensionstillägg i 36 a §,
� förmåner till efterlevande i 37�40 §§, och
� beslut som rör fondförvaltare i 41 §.

Särskilda bestämmelser om inkomstpensionstillägg


36 a § De bestämmelser som anges i 22 § om ändring och omprövning av
beslut i ärenden om allmän ålderspension, gäller i tillämpliga delar i ärenden
om inkomstpensionstillägg.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för inkomstpensions-

tillägg som avser tid från och med den 1 september 2021.

3. Inkomstpensionstillägg ska lämnas utan ansökan till en försäkrad som

har påbörjat uttag av inkomstgrundad ålderspension om förutsättningarna
för inkomstpensionstillägg i 74 a kap. i övrigt är uppfyllda när lagen tilläm-
pas första gången.

4. En ansökan om allmän inkomstpension, tilläggspension eller premie-

pension som har kommit in till Pensionsmyndigheten när lagen tillämpas
första gången ska även anses omfatta en ansökan om inkomstpensions-
tillägg.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

2020:1239