SFS 2020:1240 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

10 kap.
5 §
3 Med pension avses ersättningar som betalas ut

1. som allmän ålderspension, inkomstpensionstillägg, efterlevandepension

och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken samt
motsvarande utländska ersättningar,

2. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparla-

mentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om an-
tagande av Europaparlamentets ledamotsstadga,

3. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring,
4. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller
5. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i

28 kap. 2 § andra stycket.

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionsspar-

konto

1. till pensionsspararen,
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande

jämkats, eller

5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och

pensionssparkonton.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS

2020:1240

Publicerad
den

18 december 2020