SFS 2020:1241 Lag om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2020-1241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:646) om ändring i

socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken ska ha följande
lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139.

SFS

2020:1241

Publicerad
den

18 december 2020