SFS 2020:1242 Lag om ändring i lagen (2019:648) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2020-1242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:648) om ändring i lagen

(2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att

Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2019:648) om ändring i lagen
(2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket
har lämnat Europeiska unionen ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139.

SFS

2020:1242

Publicerad
den

18 december 2020