SFS 2020:1243 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2020-1243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:168) om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § lagen (2019:168) om sociala
trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska
unionen2 ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 11, bet. 2020/21:SfU2, rskr. 2020/21:139.
2 Senaste lydelse av 4 a § 2019:647.

SFS

2020:1243

Publicerad
den

18 december 2020