SFS 2020:1245 Förordning om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

SFS2020-1245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa

bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:1175) med vissa bemyn-
diganden för Pensionsmyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §1 Pensionsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verk-
ställighet av socialförsäkringsbalken när det gäller

1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg och inkomstpensions-

tillägg,

2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av

premiepension,

3. äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg när det gäller
� ansökningsförfarandet, utom när det gäller bostadstillägg till sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning,

� beräkning av bostadskostnad,
� beräkning av årsinkomst,
� beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
� ändrad folkbokföring,
� utbetalning,
� anmälan om ändrade förhållanden när det gäller inkomster och för-

mögenhet enligt 110 kap. 46 §,

4. bevis enligt 110 kap. 15 §.
Innan Pensionsmyndigheten meddelar föreskrifter om bostadstillägg eller

bevis enligt första stycket 4 ska myndigheten inhämta ett yttrande från
Försäkringskassan, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myn-
dighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:472.

SFS

2020:1245

Publicerad
den

18 december 2020