SFS 2020:1247 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2020-1247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §1 Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun
ska vara

� 149 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
� 84 000 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §2 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en
utlänning som omfattas av 5�5 b §§ som har genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller
hon först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av
smittskyddsskäl.

För en hälsoundersökning enligt första stycket betalas en schablon-

ersättning ut med 2 215 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälso-

undersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1311.
2 Senaste lydelse 2019:1311.

SFS

2020:1247

Publicerad
den

18 december 2020