SFS 2020:1249 Förordning om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

SFS2020-1249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid

korttidsarbete

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om
Tillväxtverkets handläggning av ansökningar om ersättning till en enskild
arbetsgivare för kostnader för enskilda kompetensinsatser vid korttidsarbete
enligt 17 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Innehåll
2 §
I denna förordning finns bestämmelser om

� underlag för preliminär ersättning (3 §),
� högsta belopp för ersättning för kompetensinsatser per arbetstagare

(4 §),

� ansökan om preliminär ersättning (5 §),
� avstämning av preliminär ersättning (6�13 §§),
� återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (14 §),
� kontroll (15 §), och
� bemyndigande (16 §).

Underlag för preliminär ersättning
3 §
Underlaget för preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompe-
tensinsatser för en arbetstagare ska ange de planerade eller genomförda
kompetensinsatserna under stödperioden och kostnaderna för dessa. Den
preliminära ersättningen beräknas i enlighet med vad som anges i 17 a §
andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Högsta belopp för ersättning för kompetensinsatser per arbetstagare
4 §
Det högsta belopp som en arbetsgivare kan få för enskilda kompetens-
insatser per arbetstagare är

1. 20 000 kronor under den stödperiod som avses i 6 § lagen (2013:948)

om stöd vid korttidsarbete,

2. totalt 40 000 kronor under stödperioden i det fall tidsperioden förlängts

enligt 7 § samma lag,

3. 10 000 kronor under den stödperiod som avses i 6 a § samma lag, och
4. totalt 20 000 kronor under stödperioden i det fall tidsperioden förlängts

enligt 7 a § samma lag.

SFS

2020:1249

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

SFS

2020:1249

Ansökan om preliminär ersättning
5 §
En ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompe-
tensinsatser ska ha kommit in till Tillväxtverket senast inom två kalender-
månader från utgången av den sista stödmånaden under stödperioden. I
annat fall får ersättning för kompetensinsatser inte lämnas.

En ansökan om preliminär ersättning ska innehålla uppgifter om
1. den ansökande arbetsgivaren,
2. att kompetensinsatser vid korttidsarbete regleras i avtal enligt 15 eller

16 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

3. att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda,
4. huruvida kompetensinsatserna utförs internt eller externt, och
5. den totala kostnaden för kompetensinsatserna, inklusive kostnader i

enlighet med en eventuell tidigare ansökan för stödperioden.

Uppgifterna enligt andra stycket 3�5 ska redovisas för varje arbetstagare

som preliminär ersättning söks för. Person- eller samordningsnummer ska
anges för varje arbetstagare. Uppgifterna i en ansökan om preliminär ersätt-
ning ska lämnas på heder och samvete.

Avstämning av preliminär ersättning

Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning
6 § När preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser
har lämnats av Tillväxtverket efter godkännande enligt 17 a § lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska avstämning göras vid utgången
av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden löpt ut.

Vad avstämning innebär
7 § En avstämning innebär att arbetsgivaren, för varje arbetstagare som
den preliminära ersättningen för kostnader för kompetensinsatser har avsett,
ska redovisa underlag för dessa kostnader till Tillväxtverket.

Tillväxtverket ska därefter beräkna om den preliminära ersättning som

tagits emot motsvarar det som anges i 17 a § andra stycket lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete, och högst det belopp per arbetstagare som anges
i 4 §.

Beräkning av slutlig ersättning
8 § En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kostnader för
enskilda kompetensinsatser är skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan
preliminär ersättning och slutlig ersättning, om den preliminära ersättningen
är högre än den slutliga.

Slutlig ersättning beräknas på motsvarande sätt som preliminär ersättning

men baserat på den lägre faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som
är hänförlig till stödperioden.

9 § En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kostnader för
enskilda kompetensinsatser har rätt till ytterligare ersättning motsvarande
skillnaden mellan preliminär ersättning och slutlig ersättning, om den preli-
minära ersättningen är lägre än den slutliga.

Slutlig ersättning beräknas på motsvarande sätt som preliminär ersättning

men baserat på den högre faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som
är hänförlig till stödperioden.

Ytterligare ersättning får inte lämnas till en arbetsgivare som har närings-

förbud eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogde-

background image

3

SFS

2020:1249

myndigheten för indrivning, när frågan om sådan ersättning prövas. Om
arbetsgivaren är en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har
ett betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.

10 § Om en arbetsgivare inte inom den tid som anges i 6 § har redovisat
underlag för sina kostnader enligt 7 §, är arbetsgivaren skyldig att betala
tillbaka all preliminär ersättning.

Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyl-

dighet, om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka all
preliminär ersättning.

Utbetalning och återkrav
11 § Preliminär ersättning och slutlig ersättning ska betalas ut av Tillväxt-
verket till arbetsgivaren.

12 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt 8 eller 10 § för
preliminär ersättning, ska Tillväxtverket skyndsamt besluta att återkräva
beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som
arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

På belopp som krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt räntelagen

(1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

13 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt 12 § första stycket
eller skyldig att betala ränta enligt 12 § andra stycket får annan ersättning
som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

�&terbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar
14 §
En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att ersättning för kostnader för enskilda kompetens-
insatser lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är återbetal-
ningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Om ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser i annat fall

lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren
återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller skäligen borde ha
insett felet.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första eller andra

stycket, ska Tillväxtverket helt eller delvis kräva tillbaka stödet. På det
belopp som återkrävs ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Om det
finns särskilda skäl, får myndigheten sätta ned kravet på återbetalning och
ränta helt eller delvis.

Kontroll
15 §
En arbetsgivare som har ansökt om eller fått ersättning för kostnader
för enskilda kompetensinsatser ska på Tillväxtverkets begäran ge myndig-
heten tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt
till ersättning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Bemyndigande
16 §
Tillväxtverket får meddela föreskrifter om vilka typer av kostnader
som får ingå vid beräkning av kostnader för kompetensinsatser som
genomförs av arbetsgivare internt eller av företag i samma koncern. Sådana
kostnader får vid lärande på arbetsplatsen inte omfatta lönekostnader för en
arbetstagare som handleder en arbetstagare.

background image

4

SFS

2020:1249

Tillväxtverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning i fråga om sådan ersättning för kompe-
tensinsatser vid korttidsarbete som myndigheten handlägger.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. I stället för vad som anges i 5 § första stycket får en ansökan om preli-

minär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som avser
månaderna januari�juni 2021 ges in till Tillväxtverket under perioden 1 april
2021�31 augusti 2021. En sådan ansökan ska ha kommit in till
Tillväxtverket senast den 31 augusti 2021 för att ersättning för kompetens-
insatser för dessa månader ska lämnas.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)