SFS 2020:1250 Lag om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-1250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 24 §§ i lydelsen enligt lagen
(2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska
utgå.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146.

SFS

2020:1250

Publicerad
den

18 december 2020