SFS 2020:1251 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-1251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 13 a §§ lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

12 §2 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en
ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst

80 timmar per kalendermånad, eller

2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid

av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var
och en av dessa månader (arbetsvillkor).

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt

arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.

Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt får en sökande som

omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassan har varit medlem i en annan
arbetslöshetskassa tillgodoräkna sig tid i den kassan.

13 a §3 I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med
förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken, dock tillsammans under högst två kalendermånader.

Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2

ska minst 330 av de där angivna 480 timmarna avse förvärvsarbete under
minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 50 timmar under var och
en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 månaderna
ska sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken under tid som motsvarar minst 50 timmar.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2023.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den vars arbetslöshet har inträtt

före ikraftträdandet om ansökan om arbetslöshetsersättning har kommit in
till arbetslöshetskassan senast den 28 februari 2023.

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146.
2 Senaste lydelse 2020:218.
3 Senaste lydelse 2020:217.

SFS

2020:1251

Publicerad
den

18 december 2020

background image

SFS

2020:1251

2

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)