SFS 2020:1253 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-1253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring ska ha följande lydelse.

3 §1 Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltids-
arbetat under hela ramtiden med 365 kronor per dag, om inte något annat
följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har
arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den
senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat
heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat
heltid. För den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under
den tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt.

4 §2 Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något
annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelaterad

ersättning med lägst 365 kronor per dag. För den som inte har arbetat heltid
under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt. Inkomst-
relaterad ersättning lämnas med högst 760 kronor per dag. Till den som har
haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger
760 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst
910 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod.
I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med
inkomstrelaterad ersättning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökanden
arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med
arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under hela den
tiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt.

1 Senaste lydelse 2020:220.
2 Senaste lydelse 2020:428.

SFS

2020:1253

Publicerad
den

18 december 2020

background image

SFS

2020:1253

2

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökandens
totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som
inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin, ska
det lägsta beloppet minskas proportionellt.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2023.
2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller

3 och 4 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)