SFS 2020:1255 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-1255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

48 §2 Till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen
ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i
Storbritannien

och

Nordirland

utfärdar

Inspektionen

för

arbetslöshetsförsäkringen intyg som visar rätten till ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146.
2 Senaste lydelse 2002:545.

SFS

2020:1255

Publicerad
den

18 december 2020