SFS 2020:1256 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2020-1256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 kap. 27 och 28 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska ha följande lydelse.

33 kap.
27 §
Försäkringskassan ska med den försäkrades samtycke se till att såda-
na insatser som avses i 26 § inleds.

28 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om såda-
na insatser som avses i 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 10, bet. 2020/21:SfU1, rskr. 2020/21:148.
2 Senaste lydelse 2016:1269.

SFS

2020:1256

Publicerad
den

18 december 2020