SFS 2020:1257 Förordning om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

SFS2020-1257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels

sjukersättning eller aktivitetsersättning

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana särskilda
insatser som enligt 33 kap. 26 § socialförsäkringsbalken ska göras för att
personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska
kunna få en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Försäkringskassan ska underrätta Arbetsförmedlingen om att en
person som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning står till
förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Underrättelsen

ska

innehålla

namn,

personnummer

eller

samordningsnummer och kontaktuppgifter för den som har beviljats
sjukersättning eller aktivitetsersättning samt information om den tidsperiod
som beslutet om ersättning omfattar.

Underrättelsen ska lämnas när beslutet om sjukersättning eller

aktivitetsersättning meddelas eller vid den senare tidpunkt då personen står
till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

3 § Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för att den som omfattas av en
underrättelse från Försäkringskassan enligt 2 § ska kunna få en anställning
motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Efter sex månader från det att underrättelsen kom in till

Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen pröva förutsättningarna för
anvisning till ett skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag enligt 37�39 §§
förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under de första
sex månaderna får en sådan prövning göras endast om det finns särskilda
skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1773) om ersättning

vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning.

SFS

2020:1257

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2020:1257