SFS 2020:1258 Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige

SFS2020-1258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller

Förenade kungariket till Sverige

Utfärdad den 21 december 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid
resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige för att hindra att
en ny variant av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids
till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som

i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570)
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3 § Bestämmelserna i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud
till Sverige gäller inte vid tillämpning av denna förordning.

4 § En utlänning som reser till Sverige från Danmark ska nekas inresa i
landet och avvisas. Detta gäller inte för en utlänning som bor eller utför
arbete i Sverige.

En utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska nekas

inresa i landet och avvisas.

Första och andra styckena gäller inte personal som transporterar gods och

annan personal inom transportsektorn, personer som omfattas av 2 kap. 10 §
utlänningslagen (2005:716) samt personer som arbetar i internationella
organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas
närvaro behövs för organisationernas verksamhet.

5 § Avvisning enligt 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen
(2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om
utlänningen inte är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om
utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska

ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna

SFS

2020:1258

Publicerad
den

21 december 2020

background image

2

SFS

2020:1258

förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den
tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 december 2020.
2. Förordningen upphör att gälla den 21 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)