SFS 2020:1260 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2020-1260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 8 § och 11 kap. 3 § social-
tjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

6 kap.
8 §
2 Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fort-
farande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att

placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan övervägas årligen.

Vid övervägande enligt andra stycket ska följande särskilt beaktas:
� barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöver-

flyttning,

� barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att till-

godose barnets behov av en trygg och god uppväxt,

� familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose

barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och

� barnets relation till sina föräldrar.

11 kap.
3 §
3 När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende
eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden
avser att anordna (vårdplan).

En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet har varit

placerat i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter sär-
skilda hinder, särskilt avse barnets långsiktiga boende. Därefter ska vård-
planen revideras vid behov.

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende

eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras
(genomförandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som

andra huvudmän har ansvar för.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

1 Prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128.
2 Senaste lydelse 2012:776.
3 Senaste lydelse 2015:982.

SFS

2020:1260

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1260

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)