SFS 2020:1261 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2020-1261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 a § socialtjänstförordningen (2001:937)
ska ha följande lydelse.

5 kap.
1 a §
1 En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen
(2001:453) ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

1. de särskilda insatser som behövs,
2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare

och andra närstående ska ordnas,

3. målet med vården, och
4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes vård-

nadshavares syn på den planerade vården.

En genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen

ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

1. målet med de särskilda insatser som behövs,
2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,
4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser

som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,

5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och

andra närstående ska ordnas,

6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och
7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn

på genomförandet av den planerade vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1316.

SFS

2020:1261

Publicerad
den

22 december 2020