SFS 2020:1263 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

SFS2020-1263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till

solceller

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 12 §§ förordningen (2009:689) om
statligt stöd till solceller ska ha följande lydelse.

2 §1 Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas
till kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla
typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder som
har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av
Europeiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i

kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009

och slutförts senast den 30 september 2021.

5 §2 Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de
begränsningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med
högst tio procent.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller

solels- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus

mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska

stödet minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen.

12 §3 En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till
länsstyrelsen inom två månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens
beslut, senast ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade

skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021.

1 Senaste lydelse 2020:489.
2 Senaste lydelse 2019:192.
3 Senaste lydelse 2014:1582.

SFS

2020:1263

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1263

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Carl Scheutz
(Infrastrukturdepartementet)