SFS 2020:1264 Förordning om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation

SFS2020-1264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till

kommuner och regioner för att minska och motverka

segregation

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:118) om statsbidrag
till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation1

dels att 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 15 a §§, och närmast

före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §2 I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner
och regioner, med syfte att minska och motverka segregation.

Bestämmelserna i denna förordning om kommuner och regioner gäller

även kommunalförbund.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Syftet med bidraget är att stärka och utveckla arbetet med att minska
och motverka segregation på lokal och regional nivå.

4 §3 Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för

1. samordning av kommuners och regioners arbete med frågorna,
2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och

regioner, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället
eller andra relevanta aktörer,

3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners,

regioners och andra aktörers kompetens i arbetet, och

4. andra åtgärder som syftar till att stärka och utveckla arbetet på lokal

eller regional nivå.

�&tgärderna i första stycket ska vara inriktade på följande områden:
1. boende,
2. utbildning,
3. arbetsmarknad,
4. demokrati och civilsamhälle,
5. brottslighet, eller
6. annat område som bedöms angeläget utifrån lokala eller regionala

behov.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2019:1128.
2 Senaste lydelse 2019:1128.
3 Senaste lydelse 2019:1128.

SFS

2020:1264

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1264

5 §4 Bidrag för åtgärder enligt 4 § som avser befintlig verksamhet får
lämnas för att förstärka och utveckla verksamheten. Bidraget får dock inte
ersätta redan befintlig finansiering.

7 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delega-
tionen mot segregation.

Ansökan ska innehålla
1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan

för arbetet och hur det ska följas upp samt uppgift om beräknade kostnader
för arbetet,

2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska

minska och motverka segregation på lokal eller regional nivå, och

3. uppgifter om sökanden har ansökt om eller beviljats annat bidrag av

liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

10 § Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation, utifrån
tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde
till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte
som anges i 2 § samt övriga förutsättningar för bidrag enligt denna för-
ordning.

Delegationen ska särskilt beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att

minska och motverka segregation.

Om sökanden har lämnat en sådan redovisning som avses i 14 § för

tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas
när ansökan bedöms.

10 a § Ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för
samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

14 § Mottagaren av bidrag ska redovisa det bidragsberättigade arbetet till
Delegationen mot segregation senast vid den tidpunkt som delegationen
beslutar. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning av de mot-
tagna medlen och en redogörelse för vad medlen har använts till i för-
hållande till det syfte som anges i 2 §.

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare

uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redo-
visningen.

15 § Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en
samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under
föregående år.

Hinder mot utbetalning
15 a §
Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag
helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt
16 §.

19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder
mot utbetalning enligt 15 a § och beslut om återkrav enligt 17 § får dock inte
överklagas.

4 Senaste lydelse 2019:1128.

background image

3

SFS

2020:1264

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)