SFS 2020:1265 Förordning om ändring i förordningen (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

SFS2020-1265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:119) om statsbidrag till

ideella föreningar och stiftelser för att minska och

motverka segregation

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:119) om statsbidrag
till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

dels att rubriken till förordningen samt 1�6, 9, 12, 18 och 22 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 18 a §, och närmast före 18 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till vissa ideella organisationer

för att minska och motverka segregation

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till vissa ideella
organisationer, med syfte att minska och motverka segregation.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället för åtgärder som
bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation på lokal och
regional nivå.

3 § Bidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd och i vilken medlemskap i

såväl organisationen som dess medlemsföreningar är frivilligt,

2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte,
3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
4. har lokal förankring i det område där verksamheten ska bedrivas, och
5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller

kommunal, och som uppfyller kraven i första stycket 2�5.

Statsbidrag får också lämnas till sådana trossamfund som med stöd av

16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att
bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund,
samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen
(1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Statsbidrag får endast lämnas
till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller kraven i
första stycket 2�5.

SFS

2020:1265

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1265

4 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som

1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogde-

myndigheten, eller

2. är i likvidation eller försatt i konkurs.

5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag får lämnas för åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och

levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till
ökad jämlikhet. �&tgärderna ska vara inriktade på följande områden:

1. boende,
2. utbildning,
3. arbetsmarknad,
4. demokrati och civilsamhälle,
5. brottslighet, eller
6. annat område som bedöms angeläget utifrån lokala eller regionala

behov.

6 § Bidrag får endast lämnas för åtgärder enligt 5 § som genomförs i sam-
arbete med en eller flera andra organisationer. �ven dessa organisationer
ska uppfylla de krav som ställs i 3 §.

9 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delega-
tionen mot segregation.

Ansökan ska innehålla
1. sökandens stadgar eller stiftelseförordnande,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisa-

tionen eller stiftelsen,

3. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räken-

skaper, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast föregående
räkenskapsår,

4. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan

för arbetet och hur det ska följas upp, vilka organisationer sökanden
samarbetar med och uppgift om kostnaderna för arbetet, och

5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat statsbidrag av

liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

12 § Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation, utifrån
tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde
till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte
som anges i 2 § samt övriga förutsättningar för bidrag enligt denna
förordning. Bland dessa ska ansökningar där sökanden kan visa att en
kommun eller region stöder ansökan främst prioriteras.

Delegationen ska särskilt beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att

minska och motverka segregation.

Om sökanden har lämnat en sådan redovisning som avses i 17 § för

tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas
när ansökan bedöms.

18 § Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en
samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under
föregående år.

background image

3

SFS

2020:1265

Hinder mot utbetalning
18 a §
Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag
helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt
19 §.

22 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder
mot utbetalning enligt 18 a § och beslut om återkrav enligt 20 § får dock inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)